Plan för slutrapport från tillfällig beredning

advertisement
Förvaltningssekreterare
Henrik Sanden
0431-46 80 90
[email protected]
TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (2)
Diarienummer
2016-05-27
KS 2015/67
Kommunstyrelsen
Plan för slutrapport från tillfällig beredning - Strategi för
långsiktigt skydd och bevarande av Ängelholms havsbad
Ärendebeskrivning
Fullmäktige uppdrog den 26 januari 2015, § 30 åt en tillfällig beredning att ta fram en strategi
för långsiktigt skydd och bevarande med anledning av naturpåverkan i Ängelholms havsbad.
Beredningen begärde en vägledningsdebatt i kommunfullmäktige den 22 juni 2015 för att
rapportera om hur arbetet har bedrivits och för att söka vägledning ur ett ekonomiskt
perspektiv inför det fortsatta arbetet.
Beredning lade fram förslag till slutrapport för slutdebatt på kommunfullmäktiges
sammanträde den 21 september 2015. Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2015
att överlämna beredningens slutrapport till kommunstyrelsen för vidare handläggning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från nämndkansliet den 27 maj 2016
Plan för slutrapport från tillfällig beredning - Strategi för långsiktigt skydd och bevarande av
Ängelholms havsbad
Policy för långsiktig och hållbar förvaltning av Ängelholms stränder
Protokollsutdrag KF den 30 november 2015, § 299
Protokollsutdrag KF den 26 januari 2015, § 30
Utredning
Följande handläggningsrutin finns upptagen i Instruktion för
fullmäktigeberedningar, antagen av kommunfullmäktige den 23 juni 2014:
 Kommunfullmäktige bedömer om uppdraget är fullgjort och remitterar
rapporten till kommunstyrelsen för beredning enligt kommunallagen.
 Kommunstyrelsen bereder ärendet ur ekonomisk, juridisk och
verksamhetsmässig synvinkel samt stämmer av mot kommunens
styrmodell Ratten.
 Kommunstyrelsen lägger fram förslag till kommunfullmäktige för
avgörande.
 Kommunstyrelsen verkställer/genomför kommunfullmäktiges beslut.
Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: [email protected]
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2 (2)
Diarienummer
2016-05-27
KS 2015/67
Kommunstyrelsens roll
Det är kommunstyrelsens ansvar att föreslå de åtgärder som krävs för att uppnå
det som beredningens måldokument beskriver, med hänsyn tagen till juridiska,
ekonomiska och andra aspekter.
Innebörden i kommunfullmäktiges beslut den 30 november 2015 är att
beredningens slutrapport anses färdig för kommunstyrelsen att arbeta vidare med.
Genomförandet är avhängigt kommunstyrelsens beredning av ärendet.
Kommunstyrelsens beredning och förslag till fullmäktige ska grunda sig i
beredningens slutrapport. Kommunstyrelsen kan, i de fall det anses nödvändigt av
t.ex. ekonomiska eller juridiska skäl, föreslå att delar av beredningens förslag inte
ska genomföras. Detta kan exempelvis vara motiverat om kostnaden anses
orimligt hög eller om kommunen saknar juridiskt handlingsutrymme.
Kommunstyrelsen ska lämna ett förslag till kommunfullmäktige som beskriver hur
beredningens ambitioner bäst kan realiseras. Förslaget ska innehålla en planering
av de åtgärder som anses lämpliga. Först när kommunstyrelsens förslag har
behandlats och godkänts av kommunfullmäktige kan planen verkställas.
Förslag till plan för slutrapport från tillfällig beredning - Strategi för långsiktigt skydd
och bevarande av Ängelholms havsbad
Slutrapporten har beretts av huvuduppdrag samhälle. Den plan som har tagits fram innehåller
kostnadsberäkningar av de åtgärder som beredningen har föreslagit och en planering för när
respektive åtgärd kan genomföras. Att verkställa planen är förenat med kostnader som
behöver behandlas i budgetprocessen. Vissa åtgärder, till exempel framtagande av nytt
styrdokument, är inte beroende av finansiering och kan verkställas omgående.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
godkänna kommunstyrelsens Plan för slutrapport från tillfällig beredning för - Strategi
för långsiktigt skydd och bevarande av Ängelholms havsbad, samt
att
överlämna ärendet till budgetberedningen.
_____
Lilian Eriksson
Kommundirektör
Mikael Fritzon
chef Samhälle
Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: [email protected]
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm
Download