Plats och tid: - Ängelholms kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2012-08-15
Kommunstyrelsen
KS
§268
Dnr 2012/257
Befolkningsprognos
Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har handlat upp en befolkningsprognos för 2+2 år. Det har tagits fram
två olika befolkningsprognoser för kommunen som helhet, en demografiskt framskriven (om
inget speciellt händer) och en byggbaserad (byggprognosen). Den byggbaserade lutar sig på de
uppgifter som lämnats om när och var det finns inflyttningsklara bostäder i kommunen.
Hänsyn har tagits till åldersintervall på de människor som förväntas flyttar in i de olika
nybyggnationerna. Hänsyn har även tagits till vilka områden som är starkt ålderssegregerade
och som bör beaktas när lägenheter friställs på grund av flytt/dödsfall m.m.
Befolkningsprognosen sträcker sig 10 år, till år 2021, och gör kommunen inget speciellt så har
kommunen ca 41500 invånare vid den tidpunkten. Byggs allt enligt byggprognosen har
kommunen istället ca 43700 invånare.
Medelådern för befolkningen år 2021 blir 44,2 år om allt byggs enligt byggprognosen istället
för 44,8 år (riket 42,2 år), men klyftan mot riket ökar i båda fallen.
Försörjningsbördan per person sjunker tre hundradelar (från 0,89 till 0,86) om allt byggs enligt
byggprognosen, men är fortfarande hög (riket ca 0,79).
Det framgår tydligt, både av den demografiskt framskrivna kommunövergripande prognosen
och av den byggbaserade kommunövergripande prognosen, att kommunen består av för få
invånare i åldersintervallet som genererar pengar till kommunen i förhållande till den stora
mängd invånare i hög ålder.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU den 13 juni 2012, § 210
Befolkningsprognos 2012-2021 Ängelholms kommun – Baserad på kommunens byggplaner
för prognosperioden
Befolkningsprognos 2012-2021 Ängelholms kommun – Demografisk framskrivning
Fortsättning
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2012-08-15
Kommunstyrelsen
KS §268, forts.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta befolkningsprognosen som underlag till framtida bostadsförsörjningsplan
att uppdra åt kommunledningskontoret att kommunicera internt och externt om
konsekvenserna av befolkningsprognosen och att redovisa detta vid kommunstyrelsens
arbetsutskotts stadsbyggnadssammanträde den 6 september 2012, samt
att uppdra åt kommunledningskontoret att föreslå åtgärder för att motverka negativa
konsekvenser avseende ökad försörjningsbörda och redovisa detta vid kommunstyrelsens
arbetsutskotts stadsbyggnadssammanträde den 6 september 2012.
_____
Beslutet expedieras till:
Just. sign.
Utdragsbestyrkande