Beslut KS 2013-10-04 Godsstrategi för Skåne

advertisement
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2013-10-04
Kommunstyrelsen
KS
§243
Dnr 2013/288
Godsstrategi för Skåne
Ärendebeskrivning
Region Skåne har tagit fram ett förslag till godsstrategi för Skåne, som är utsänd på
remiss. Den har till syfte att tydliggöra de politiska ambitionerna på kort och lång sikt
avseende infrastruktur, markanvändning samt övriga frågeställningar kopplade till
regionens godstransporter och regional utveckling. Utgångspunkten för förslaget är
Region Skånes mandat och möjlighet att agera.
Skåne Nordväst har skrivit ett yttrande över förslaget till godsstrategi för Skåne.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU den 4 oktober 2013 §260
Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret daterat den 9 september 2013
Missiv Godsstrategi för Skåne, daterad 18 juni 2013
Godsstrategi för Skåne, daterad 12 juni 2013
Yttrande från Skåne Nordväst, daterat 6 september 2013
Yrkanden och propositioner
Ola Carlsson (M), Robin Holmberg (M), Eva Kullenberg (FP) och BrittMarie Hansson (S)
yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Stig Andersson (EP) yrkar
bifall med tillägget att följande formulering skrivs in i kommunens yttrande: ”Ett östra
järnvägsalternativ för godstrafik utreds för Ängelholms kommun”.
Ordförande ställer proposition på Ola Carlsson (M) med fleras yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Ordföranden
ställer därefter proposition på Stig Anderssons (EP) yrkande om tillägg i yttrandet och finner
att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta yttrandet från Skåne Nordväst som sitt eget, samt
att godkänna kommunledningskontorets förslag till yttrande och att översända det till Region
Skåne.
_____
Beslutet expedieras till:
Region Skåne
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2013-10-04
Kommunstyrelsen
Reservation
Stig Andersson (EP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Protokollsanteckning
Patrik Ohlsson (SD) begär och beviljas att lämna följande protokollsanteckning:
Protokollsanteckning ärende 4, KS 131004
Sverigedemokraterna håller med om det mesta i skrivelsen från Skåne Nordväst, men det
innehåller vissa specifika politiska ställningstaganden. Detta gäller t.ex. inställningen till vikten
av en fast förbindelse över HH-leden och om statens ekonomiska ansvar i regionens
infrastrukturfrågor. I de fall då yttrandet skulle komma i konflikt med sverigedemokratisk
politik på region- eller riksnivå, kommer vi givetvis hålla vårt partis politik före yttrandet.
Vårt resonemang är detsamma vad gäller ärendena 5 och 6. Patrik Ohlsson (SD)
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
Download