Svar/yttrande på motion Beroende på vilken förvaltning du arbetar

advertisement
Svar/yttrande på motion
Beroende på vilken förvaltning du arbetar på kommer du att hantera motioner lite olika. Arbetar du på
kommunstyrelseförvaltningen ska du skriva ett svar på motionen. Arbetar du däremot på någon av de andra
förvaltningarna ska du lämna in ett yttrande på motionen.
Yttrande på motion (VON, UN, MSN, KFN)
Nämnderna får in en begäran om yttrande ifrån kommunstyrelseförvaltningen. Nämnderna ska då inom tre
månader ge sitt yttrande på motionen.
För att handlägga ett yttrande gör du på följande sätt:
Du startar en tjänsteskrivelse i Castor och namnger den Tjänsteskrivelse- Yttrande på motion om XXXX
På förslag till beslut skriver du: Antar yttrandet daterat 20xx-xx-xx
Sammanfattningen: Här sammanfattar du motionen och skriver motiveringen till varför du förespråkar ditt beslut.
För att handläggaren på kommunstyrelseförvaltningen ska kunna ta ställning till ditt förslag är det bra om du skriver
ett separat yttrande med enbart det som är nämndens ställningstagande. Det blir då tydligare att se vad som enbart
var nämndens yttrande. Yttrande-mallen finns i Castor.
Beslut till: Kommunfullmäktige (FÅ)
Tänk på att du redan från början har rett ut de ekonomiska konsekvenserna, d.v.s. vad det skulle kosta, att
genomföra motionen. Annars är risken att du kommer att få tillbaka yttrandet för komplettering.
Tillbaka till handläggning
Tillbaka till processen
Download