54 Yttrande över remiss

advertisement
Landstingsstyrelsens arbetsutskott
§ 41
PROTOKOLL
DATUM
DIARIENR
2011-03-01
LS-LED10-751
Yttrande över remiss – Departementspromemorian Friskare
tänder till rimliga kostnader – även för personer med sjukdom
och funktionsnedsättning
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsens godkänner föreliggande förslag till yttrande.
Ärendet
Regeringen tillsatte våren 2009 en arbetsgrupp med uppgift att utforma ett
särskilt stöd för personer som till följd av sjukdom eller funktionshinder har
ett ökat behov av tandvård. I rubricerade departementspromemoria föreslås
ett tvådelat selektivt stöd.
Målgrupperna är exempelvis personer med svårinställd diabetes,
inflammatoriska mag- och tarmsjukdomar, neurologiska skador och
sjukdomar och psykiskt funktionshindrade personer.
Beslutsunderlag
- Tjänsteutlåtande den 18 februari 2011
Protokollsutdrag dokument till
Akten
Landstinget Sörmland
Repslagaregatan 19
611 88 Nyköping
Fax 0155-28 91 15
Tel 0155-24 50 00
E-post [email protected]
ORG NR 232100-0032
SID 1 (1)
Tjänsteutlåtande
Landstingsstyrelsen
HANDLÄGGARE
DATUM
DIARIENR
Claes Hammarlund
Tel: 0155-245 742
2011-02-18
LS-LED10-751
Yttrande över remiss – Departementspromemorian
Friskare tänder till rimliga kostnader – även för
personer med sjukdom och funktionsnedsättning. Ds
2010:42
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsens förslag
1. Föreliggande förslag till yttrande godkänns
Karin Welin
Landstingsdirektör
Ärendemening
Regeringen tillsatte våren 2009 en arbetsgrupp med uppgift att utforma ett
särskilt stöd för personer som till följd av sjukdom eller funktionshinder har
ett ökat behov av tandvård. I rubricerade departementspromemoria föreslås
ett tvådelat selektivt stöd.
Målgrupperna är exempelvis personer med svårinställd diabetes,
inflammatoriska mag- och tarmsjukdomar, neurologiska skador och
sjukdomar och psykiskt funktionshindrade personer.
Landstinget Sörmland
Repslagaregatan 19
611 88 Nyköping
Fax 0155-28 91 15
Tfn 0155-24 50 00
E-post [email protected]
ORG NR 232100-0032
SID 1(1)
Download