Tjänsteutlåtande

advertisement
MARIA-GAMLA STANS
STADSDELSFÖRVALTNING
TJÄNSTEUTLÅTANDE
SDN 2003-06-12
BARN OCH UNGDOM
Handläggare: Yvonne Alenius
2003-05-26
DNR 104-267/2003
SID 1(3)
Till
Stadsdelsnämnden
Maria-Gamla stan
Yttrande över revisionsrapport ”Elever i behov av särskilt
stöd”.
( 1 bilaga)
Förslag till beslut
1.
Stadsdelsnämnden godkänner och åberopa förvaltningens
tjänsteutlåtande 2003-05-26 som sitt yttrande över
revisionsrapporten om elever i behov av särskilt stöd.
2.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
BrittMarie Kyndel
Stadsdelsdirektör
Anita Keuter
Vik. Chef Barn och Ungdom
Sammanfattning
Revisionen i Stockholms stad har granskat hur staden arbetar med elever i behov
av särskilt stöd inom den kommunala grundskolan. De konstaterar att det finns
viktiga utvecklingsområden på olika nivåer i stadens organisation – enhetsnivå,
nämndnivå och centralt i staden. Rapporten är överlämnad till samtliga
stadsdelsnämnder för yttrande. Förvaltningen instämmer med revisorerna i vad de
kommit fram till i sin granskning och föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande.
265334994
2
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelning Barn och Ungdom.
Bakgrund
Revisionen i Stockholms stad har granskat hur staden arbetar med elever i behov
av särskilt stöd inom grundskolan. Granskningen omfattar samtliga
stadsdelsnämnder. Som metod har använts enkäter, som samtliga stadsdelar
besvarat samt intervjuer med stadsledningskontoret och personal från fem
stadsdelar. Revisionsrapporten är översänd till samtliga stadsdelsnämnder och
utbildningsnämnden för yttrande senast den 19 juni 2003.
Resultatet av granskningen
Syftet med granskningen har varit att beskriva hur stadsdelsnämnderna arbetar för
att ta reda på elevers behov av särskilt stöd, hur beslut och åtgärder fattas och hur
resurserna fördelas. Därutöver har en kartläggning skett av hur
ansvarsfördelningen och resursfördelningen ser ut, hur samverkan sker mellan
olika aktörer samt om den ekonomiska redovisningen ger en rättvisande bild av
verksamheten och om den är tillförlitlig.
Revisionskontoret konstaterar att de har uppmärksammat att det finns viktiga
utvecklingsområden på olika nivåer i stadens organisation – enhetsnivå,
nämndnivå och centralt i staden.
Granskningen visar att:






Det är tveksamt som staden har tillräcklig kontroll över att elever i behov av
särskilt stöd ges tillräckliga förutsättningar för en likvärdig utbildning.
Stadsdelsnämnderna behöver förbättra formerna för skolenheternas
redovisning av uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder för elever i
behov av särskilt stöd.
Det är angeläget att stadsdelsnämnderna utvecklar dialogen med berörda
elever och föräldrar samt med skolenheterna.
För att bättre kunna samordna de gemensamma resurserna kring barn och
ungdomar i behov av särskilt stöd måste stadens och landstingets samverkan
intensifieras.
Stadens ekonomiska redovisning av verksamheten för elever i behov av
särskilt stöd är bristfällig.
Uppdraget att utveckla nyckeltalen inom verksamhetsområdet måste fullföljas
snarast.
Korrigering av bilaga 1
I bilaga 1 till revisionsrapporten redogörs för kostnadsutvecklingen för det riktade
stödet.
I Bokslut 2002 för Maria – Gamla stan uppges felaktigt belopp. Rätt belopp ska
vara 41,0 mkr. Tabellen gällande Maria – Gamla stan ska vara:
Nettokostnad, mkr
Bokslut 2000
40,6
Bokslut 2001
41,2
Bokslut 2002
41,0
Förvaltningen vill påpeka att redovisat bokslut gäller totalkostnaden för barn i
behov av särskilt stöd. Dvs i redovisningen ingår medel ur både skolpeng och det
3
riktade stödet. Kostnaden för barn i behov av särskilt stöd inom förskolan ingår
också. Bokslut för grundskolan var 34,1 mkr för 2001 och 33,6 mkr för 2002,
inklusive medel ur skolpeng och det riktade stödet.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen instämmer med revisorerna i vad de kommit fram till i sin
granskning.
Barn i behov av särskilt stöd har varit ett prioriterat område under de senaste åren.
Bland annat har förvaltningen anordnat gemensamma konferenser med
representanter från elevvården, stödenheten, skolorna, förskolorna och
socialtjänsten i syfte att dels förbättra samarbetet och dels att finna former för
vidareutveckling av verksamheten.
Förvaltningen bedömer att stadsdelens skolor har metoder och verktyg för att
upptäcka elevers behov av särskilt stöd. Former för uppföljning och utvärdering
samt redovisning till nämnden behöver utvecklas ytterligare.
Ett uppdrag planeras att ges till bedömningsrådet, ett tvärfunktionellt råd på
avdelningsnivå där både ledningspersonal och personal med specialistkompetens
inom området barn i behov av särskilt stöd ingår, att ta del av rapporten och
utifrån den arbeta fram förbättringsåtgärder.
I rapporten tas upp att det vid intervjuerna framkom att skolenheterna tycker att
samarbetet med förskolan har försämrats jämfört med tidigare. Som skäl anges
den ökade möjligheten att välja skola, vilket leder till att det tar längre tid för
skolan att uppmärksamma behoven av särskilt stöd. Det är ett problem som
förvaltningen instämmer i. För att underlätta samverkan inom stadsdelen kommer
förskolor och skolor att inleda samarbete på ledningsnivå. Att finna former för
samverkan med andra skolor och förskolor är ett område som behöver utvecklas.
Det är emellertid inte lätt. Stadsdelens skolor tar emot barn från ett stort antal
förskolor, både kommunala och fristående. Motsvarande överlämnar förskolan
barn till ett stort antal skolor, både kommunala och fristående.
Revisionskontorets fördjupade granskning visar att det finns brister i den
ekonomiska redovisningen av verksamheten för elever i behov av särskilt stöd.
Stadsdelsnämnden tilldelas medel för elever i behov av särskilt stöd dels som ett
generellt stöd som ingår i skolpengen och dels ett riktat stöd, som utgår från
socioekonomiska förhållanden. Förvaltningens uppfattning är att anvisningarna
för redovisningen bör bli tydligare. Nu jämförs bokslut med budget för det riktade
stödet. Då medel tas ur både skolpeng och ur det riktade stödet överskrider
totalkostnaden budget för barn i behov av särskilt stöd, även om så inte är fallet.
Slutligen vill förvaltningen lyfta fram att det är bra att revisionskontoret granskar
stadens verksamheter ur både ekonomisk-, verksamhets- och kvalitetsaspekter.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar
förvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-26 som sitt yttrande.
---
Download