Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) Bilagor 1

advertisement
Landstingsrådsberedningen
SKRIVELSE
2008-09-03
1 (2)
LS 0808-0753
Landstingsstyrelsen
Yttrande över förslag till planeringsunderlag - Beredskapslagrade antiviraler,
Status nationella lager, Strategi för fördelning och distribution
Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg
ÄRENDET
Socialstyrelsen har berett landstinget möjlighet att yttra sig över förslag till planeringsunderlag - Beredskapslagrade antiviraler, Status nationella lager, Strategi för
fördelning och distribution.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till Socialstyrelsen enligt landstingsdirektörens utlåtande.
Enligt EU:s praxis ska läkemedel inte ha längre hållbarhet än fem år. Några särskilda
regler finns inte för beredskapslagrade läkemedel. Det innebär att beredskapslagrade
läkemedel förstörs efter utgångsdatum. Ur samhällsekonomisk synpunkt är det
betänkligt. De flesta läkemedel är dock mycket stabila kemiska föreningar och hållbarheten är därför lång. Det är därför positivt att Socialstyrelsen påbörjat ett arbeta
att förlänga lagringstiden. Läkemedelsverket framhåller att det är upp till Socialstyrelsen och läkemedelstillverkarna att finna formerna för att eventuellt förlänga lagringstiden. Landstingsstyrelsen anser att det är viktigt att Socialstyrelsen fortsätter
och fördjupar detta arbete.
Catharina Elmsäter Svärd
Birgitta Rydberg
Per-Inge Buskas
Bilagor
1 Sammanfattning
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
2008-08-28
Stockholms läns landsting
Landstingsrådsberedningen
SKRIVELSE
2008-09-03
2
LS 0808-0753
ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Socialstyrelsen har berett landstinget möjlighet att senast den 8 september 2008 yttra
sig över förslag till planeringsunderlag - Beredskapslagrade antiviraler, Status nationella lager, Strategi för fördelning och distribution.
En sammanfattning över betänkandet bifogas (bilaga).
Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.
Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 28 augusti 2008 (bilaga) föreslagit
landstingsstyrelsen besluta att avge yttrande till Socialstyrelsen enligt direktörens
utlåtande.
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 3 september 2008.
Download