Restriktivitet vid anställning inom de somatiska divisionerna

LANDSTINGET
Ank.den
SÖRMLAND
2016-04-05
15
DnrC
LANDS FINGET SÖRMLAND
Ank.den
2016-04-0 1
-
Dnr
Kristdemokraterna, Landstinget Sörmland
Nytt ärende, Landstingsstyrelsens
Restriktivitet
sammanträde
den 5 april 2016
vid anställning inom de somatiska divisionerna
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att
upphäva beslutet om anställningsrestriktivitet.
Ärendet
Den 28 januari 2016 beslutade landstinget att införa "anställningsrestriktivitet" inom divisionerna
Kirurgi, Medicin och Medicinsk Service (LS-LED16-0109/4). Syftet är att nå en budget i balans.
Beslutet innebär att alla verksatnhetschefer måste ansöka om dispens hos divisionschef före
beslut om anställning. Det gäller såväl tillsvidareanställningar och alla former av vikariats- eller
tidsbegränsade anställningar. Dispens beviljas endast om klinikens totala ekonomiska underskott
minskar genom insatsen.
Den sörmländska vården har ett stort behov av mer personal. Det framgår av Länssjukvårdens
verksamhetsberättelse för 2015 (LS-LED15-1466). Där står det även: "På läkarsidan och
sjuksköterskesidan är nyttjandet av inhyrd personal ett sätt att klara kompetensförsörjningen här
och nu."
Att i nuvarande ansträngda läge införa anställningsstopp är en olämplig åtgärd. Därför är det
viktigt att landstingsstyrelsen upphäver beslutet.
ouise orslund
\,1ManeMustaie IMÄÄAÄIVV:
II