Vision - Det öppna landstinget

advertisement
Bilaga 1 LS § 63/10
DET ÖPPNA LANDSTINGET
För jämlik hälsa och levande kultur
i en hållbar, livskraftig region.
Version 2
Det öppna landstinget innebär:
Landstinget Sörmland verkar för varje persons rätt till god hälsa, kultur och utbildning. Alla
människor har lika rättigheter och bemöts utifrån sina förutsättningar.
Det öppna landstinget
Varje människa är lika i värde och värdighet. Att vara öppen förpliktigar. Landstinget
välkomnar mångfalden och är öppet för alla utan åtskillnad. Demokratiarbetet bedrivs på
sörmlänningarnas villkor och riktar sig särskilt till dem som annars inte kommer till tals.
En demokratisk värdegrund innebär att människors integritet respekteras och att
diskriminering aktivt motverkas. Arbetet mot diskriminering är mer ambitiöst, och har ett
bredare perspektiv, än de grunder som anges i lagstiftningen.
Landstinget är tillgängligt för alla och bjuder in till delaktighet. Alla kan ta del av och påverka
landstingets verksamheter. Den goda dialogen präglas av ödmjukhet och sker på många olika
mötesplatser.
Jämlik hälsa
Landstinget verkar för varje persons rätt till bästa möjliga hälsa och arbetar för att hälsan i
befolkningen ska vara jämlik. Att främja god och jämlik hälsa och förebygga sjukdom är en
grundläggande uppgift. Den som har det största behovet av vård ges företräde.
Alla ges förutsättningar att uppnå bästa möjliga hälsa. Varje person har rätt att leva ett
självständigt liv, vara delaktig i samhället och själv bestämma hur vardagen ska formas. Var
och en har frihet att välja var och hur vården ges utifrån det utbud som erbjuds.
Hälso- och sjukvården håller hög kvalitet och baseras på bästa tillgängliga kunskap.
Helhetssyn, tillgänglighet och gott bemötande skapar trygghet, förtroende och tillit.
Levande kultur
Kultur och kunskap gör att människan växer och har viktiga egenvärden. Varje person har
rätt och möjlighet att ta del av och utveckla kulturen. Landstinget medverkar till en aktiv
utveckling av folkbildningen i Sörmland.
Landstinget verkar för ett brett utbud av kulturaktiviteter och vänder sig särskilt till
människor som inte tidigare tagit del av kulturen och kulturarvet.
Hållbar utveckling
Landstinget främjar en utveckling som är långsiktigt ekologiskt, socialt och ekonomiskt
hållbar, vilket är viktigt för att utjämna sociala orättvisor och värna miljön för framtida
generationer.
Landstinget bedriver ett framgångsrikt arbete för att minimera negativ påverkan på miljön
och klimatet. Utsläpp till miljön är så små som möjligt.
Livskraftig region
Nya människor och goda idéer utvecklar hela Sörmland i en livskraftig och offensiv region.
Samarbete med andra i vår närhet ger framgång. Landstinget medverkar till att skapa hållbar
tillväxt så att fler människor får arbete och utbildning och väljer att bo i Sörmland.
Download