Miljoner ska motverka skolavhopp Unga som hoppar av gymnasiet

advertisement
Miljoner ska motverka skolavhopp
Unga som hoppar av gymnasiet löper en kraftigt ökad risk att hamna i arbetslöshet och
utanförskap. Sörmland tillsammans med fyra andra närliggande regioner beviljas 63
miljoner kronor från Europeiska socialfonden i stöd till projektet #jagmed.
Cirka 100 000 ungdomar börjar i gymnasiet varje år. Ungefär en fjärdedel av dem hoppar
av eller lämnar med ofullständiga betyg. Av dem hamnar ungefär varannan elev – totalt
närmare 13 000 – i utanförskap.
Projektets mål är att fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning eller komma in
på arbetsmarknaden.
Under våren 2015 har Samordningsförbundet RAR finansiellt och personellt stöttat det
mobiliseringsarbete som nu har lett till att Sörmland är med i den stora projektsatsningen.
På torsdagen beslutade ESF Östra Mellansverige att bevilja ansökan om 63 miljoner kronor.
Tillsammans med den finansiering som aktörerna själva avsätter handlar det om totalt 90
miljoner kronor som ska användas till ett 30-tal delprojekt med det gemensamma namnet
#jagmed.
Målgruppen är ungdomar mellan 15 och 24 år som har hamnat utanför utbildning och/eller
arbetsmarknad eller riskerar att göra det. Insatserna ska bidra till att tidigt fånga upp dessa
ungdomar och ge dem stöd att återgå till utbildning eller komma in på arbetsmarknaden.
Insatserna kan också rikta sig till personal som i olika yrkesroller arbetar med ungdomarna,
exempelvis olika former av kompetensutveckling.
Ett aktivt arbete för att främja jämställdhet och tillgänglighet och motverka diskriminering
kommer också att äga rum i mötet med målgruppen. Samtliga sörmländska kommuner är
delaktiga i projektet.
Region Östergötland kommer att vara huvudprojektansvarig medan Regionförbundet
Sörmland kommer att ansvara för projektets verksamhet i länet.
Text: Kenny Sjöberg
2015-08-28
Download