Hello! Varför vill ni veta det här?

En enkätundersökning om livsvillkor, levnadsvanor
och hälsa bland barn och unga i Sörmland.
Under våren 2014 genomförde Landstinget Sörmland för femte gången enkätundersökningen Liv & Hälsa ung. Undersökningen riktar sig till sörmländska elever i
årskurserna 5, 7 och 9 i grundskolan samt årskurs 2 på gymnasiet. Även elever i
särskolan från årskurs 7 till 4 på gymnasiet har getts möjlighet att besvara enkäten.
Av Sörmlands 150 skolor med barn i dessa årskurser, deltog 135 i undersökningen.
”Hello!
Varför vill ni veta
det här?”
”Det var
roligt att kunna
öppna sig
anonymt”
Enkäterna innehåller frågor om elevernas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.
Det är en enkät per årskurs med olika frågor beroende på elevernas ålder. För
särskolan är det en enkät för alla årskurser.
Exempel på frågeområden är:
• familjeförhållanden, trygghet, ekonomiska förhållanden, skolan och fritiden
• kost, motion, sömn, alkohol och tobak
• fysisk och psykisk hälsa
Det är många elever som har besvarat enkäterna, vilket medför höga
svarsfrekvenser för de 135 skolor som deltagit, se tabell nedan.
Åk 5
Åk 7
Åk 9
Åk 2 gymn.
Särskolan
94 %
90 %
85 %
84 %
86 %
Liv & Hälsa ung fångar upp hur folkhälsan utvecklas hos barn och unga i Sörmland.
Resultatet kan med fördel användas som underlag för att planera hälsofrämjande
och förebyggande insatser av såväl offentliga aktörer som av frivilligsektorn. Datamaterialet är omfattande och ger goda möjligheter till fördjupningar inom olika
områden. Undersökningen är också ett sätt att ta tillvara barn och ungas röst i
beslutsprocesser.
Vill du veta mer om enkätundersökningen, titta på
Liv & Hälsa ungs webbplats www.landstingetsormland.se/lhu