WORD-dokumentet 1992167

advertisement
Cirkulärnr:
Diarienr:
Handläggare:
Avdsek:
Datum:
Mottagare:
1992:167
1992:2992
Randolph Norberg
AK SkoBa
1992-11-17
Kommunstyrelsen
Skolstyrelsen
Socialnämnden
Särskolan - en kommunal angelägenhet
Broschyr Särskolan - en kommunal angelägenhet
Rubrik:
Bilagor:
Särskolan - en kommunal angelägenhet
Bara var femte förälder som har sitt barn i särskolan känner till att kommunerna skall överta
ansvaret och huvudmannaskapet för särskolan från Landstingen enligt en enkät som
Stockholms läns landsting låtit göra.
För att underlätta informationsspridningen för kommunerna har Svenska
kommunförbundet tagit fram en broschyr som kortfattat vill informera om det viktigaste i
den reform som riksdagen beslutade om under våren 1992.
Broschyren ersätter självfallet inte de övriga informativa åtgärder som kommunerna kan
behöva göra i samband med övertagandet. Det kan t ex gälla information om särskolan i
kommunens skolplan, tidsplaner för genomförandet, samarbetet mellan kommunerna i länet
och med landstinget, kopplingen till den förväntade lagen om stöd och service, vem i
kommunen man skall vända sig till för mer information etc.
Broschyren vänder sig i första hand till föräldrar till särskolebarn som behöver veta mer om
förändringarna men kan också utnyttjas för den interna informationen till personal och
förtroendevalda.
Ytterligare exemplar kan beställas på bifogade beställningsblankett mot ett
självkostnadspris.
Vi vill i sammanhanget också informera om att vi inom Kommunförbundet tillsammans
med våra länsförbund bildat en arbetsgrupp med uppgift att förbereda och stödja
förändringen av huvudmannaskapet inom särskolan.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Allmän kommunalpolitik
Karl Knutsson
/
Randolph Norberg
Download