Svensk sjuksköterskeförenings övergripande synpunkter

advertisement
Stockholm 2017-05-22
Socialdepartementet
Socialdepartementet Dnr S2017/00671/FS
Svensk sjuksköterskeförening Dnr 12 /16/ 17
Remissvar: För en god och jämlik hälsa- en utveckling av det folkhälsopolitiska
ramverket
Svensk sjuksköterskeförenings övergripande synpunkter
Svensk sjuksköterskeförening välkomnar Kommissionen för jämlik hälsas arbete för att
minska ojämlikheterna i hälsa och inriktningen att förebygga ohälsa genom åtgärder som rör
de samhälleliga bestämningsfaktorerna.
Svensk sjuksköterskeförening lämnar remissvar trots att vi inte är remissinstans. Föreningens
ca 60 000 medlemmar har alla ett intresse för och kan bidra i arbetet för en god och jämlik
hälsa för hela befolkningen.
Svensk sjuksköterskeförening ställer sig tveksam till förslaget att reducera de elva
folkhälsomålen till åtta. Det är avsevärd förändring och föreningen anser att utredningens
analyser är för grunda för att ta ställning till vad förändringarna kan få för konsekvenser.
Svensk sjuksköterskeförening delar utredningens analys av att folkhälsa behöver ett
förtydligat uppdrag. Det behövs resurser och en långsiktig struktur med stöd från nationell
nivå med kunskap och samordning. Vi delar utredningens uppfattning att
Folkhälsomyndighetens uppdrag bör förtydligas och stärkas och ges tillräckligt med resurser
och rätt kompetens för uppdraget. Vi stödjer även förslaget att länsstyrelsens roll i
folkhälsoarbetet behöver förtydligas.
Svensk sjuksköterskeförening saknar tydliga ställningstagande avseende kommersiella
företag som tillverkar eller bedriver handel med hälsoskadliga produkter eller olika
intressekonflikter som kan uppstå. Detta måste beaktas.
Svensk sjuksköterskeförening specifika synpunkter
Angående forskning, utvärdering och metoder för folkhälsoområdet instämmer Svensk
sjuksköterskeförening i att området behöver utvecklas. Vi vill särskilt lyfta fram att
1
omvårdnadsvetenskapen har en hälsofrämjande ansats och att forskning finns men behöver
utvecklas vidare. Detta beskrivs i Svensk sjuksköterskeförenings strategi Jämlik vård och
hälsa, 2017.
Svensk sjuksköterskeförening instämmer i att det finns ett mervärde i en samlad årlig Svensk
rapport som innehåller en analys av läget och som inkluderar en analys av ojämlikheter i
hälsa och dess orsaker. Svensk sjuksköterskeförening föreslår att Folkhälsan i Sverige bör
utvecklas som årlig rapportering.
Svensk sjuksköterskeförening tar avstånd från kommissionens förslag att analysera styrning
med ekonomiska incitament som alternativ till ny eller existerande lagstiftning (sid 137).
Tidigare erfarenheter med exempelvis öronmärkta pengar för varje gång primärvårdens
läkare frågar och registrerar sin fråga om patientens tobaksbruk visar att registreringen ökar
under den tid som pengarna erbjuds men åtgärden implementeras inte i verksamheten.
Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening
Inger Torpenberg
Sakkunnig folkhälsa
Svensk sjuksköterskeförening
2
Download