Sammanträde i Regionstyrelsen 2017-04-27

advertisement
Regionstyrelsen
YTTRANDE
Tommy Aspegren
Strateg
044-309 35 25
[email protected]
Datum
Dnr
2017-03-20
1700940
1 (3)
Remiss. För en god och jämlik hälsa - En utveckling av
det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4)
Region Skåne har getts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat
delbetänkande lämnat av Kommissionen för jämlik hälsa.
Region Skåne ställer sig i huvudsak bakom de förslag som kommissionen
lämnar och finner dem väl avvägda och avstämda mot den tid då de ska
verka.
Ett av de föreslagna 8 målområdena är en ”jämlik och hälsofrämjande hälsooch sjukvård”. Jämlik fanns inte med i tidigare mål. Kompletteringen kan
ses som naturlig och som en konsekvens av annan lagstiftning.
Utredningen föreslår sedan att det ska finnas nationella strategier för alla
målområdena. Ur styrningssynpunkt kan detta bli problematiskt, utifrån att
det är landstingen (och kommunerna) som har det tydliga ansvaret för hälsooch sjukvården. För övriga målområden är aktörerna många och målen är av
annan karaktär (vilket också framgår av utredningen).
Region Skåne vill lyfta frågan om en sådan strategi kommer att bli statens
styrdokument för hälso- och sjukvård generellt? Med nuvarande
målformulering kunde fokus ha varit på det hälsofrämjande perspektivet
men i och med tillägget om jämlik så omfattas som vi ser det all hälso- och
sjukvård.
Delbetänkandets beskrivningar av vilka utmaningar och därpå följande
förändringsbehov som finns för att bedriva ett effektivare arbete för att
uppnå det övergripande målet för folkhälsopolitiken, stämmer väl överens
med den inriktning på folkhälsoarbetet som Region Skåne redan slagit in på,
bl.a. genom att tydligare involvera verksamheter med inriktning mot
regional utveckling, såsom regionala kompetensplattformar och
bostadsnätverk.
C:\pactdok\Folkhälsoberedningen\2017-04-07\SOU 20174 För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket\1700940___RS_Yttrande.docx
Postadress: 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98
Internet: www.skane.se
Organisationsnummer: 23 21 00-0255
Datum
2017-03-20
2 (3)
För att uppnå ett större och bredare genomslag och ansvarstagande krävs ett
ökat ägarskap och ansvarstagande för frågorna, vilket delbetänkandet också
framhåller. På den nationella nivå, som betänkandet i huvudsak berör,
innebär det förtydliganden för olika statliga verksamheters ansvar. På den
regionala nivån, där Region Skåne befinner sig, innebär det att fler
verksamheter behöver känna sig delaktiga och ansvariga – ett breddat
ägarskap och ansvarstagande.
Det är viktigt att, som framförs i betänkandet, frågor relaterade till målet att
uppnå en god och jämlik hälsa inte begränsas till frågan om levnadsvanor.
Det behöver tydliggöras vilka andra strukturer i samhället som är viktiga att
få med i arbetet, ges ett ansvar för och ägarskap till det nationella
folkhälsomålet om en god och jämlik hälsa. Region Skånes och andra
regioners ansvar utöver vad som direkt följer av hälso- och
sjukvårdsansvaret behöver förtydligas.
Enligt förordning 2077:825, § 5:6 ska länsstyrelsen ”verka för att det
fastställda nationella folkhälsomålet uppnås genom att folkhälsan beaktas
inom länsstyrelsernas arbete med bl.a. regional tillväxt, samhällsplanering,
krishantering, samt alkohol och tobak.”
Då Region Skåne övertagit ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i Skåne
län finns just den arenan för folkhälsoarbetet inte längre kvar hos
länsstyrelsen - innebärande att ingen har det, om det inte uttalas annat.
Betänkandet visar också på att Länsstyrelsernas folkhälsoarbete i huvudsak
varit inriktat mot ANDT-området – vilket alltså är adekvat. Det bör därför
förtydligas att det ansvar som ovan beskrivs rörande folkhälsan, som
konsekvens av regionbildningen, numera åligger regionen. Ett sådant
förtydligande skulle ge regionerna ett tydligare mandat och ansvar, vilket
sannolikt också skulle gynna helheten på den lokala nivån.
Även om ansvaret för frågorna måste stanna i det offentliga finns andra
viktiga aktörer att lyfta fram. Det civila samhällets betydelse och
möjligheter att bidra till en god samhällsutveckling har blivit allt tydligare
och det behöver skapas utrymme och arenor där detta till fullo kan
utvecklas.
Det ökande sociala ansvarstagandet från näringslivet bör också vara något
som kan vara värt att vidareutveckla. Här kan finnas såväl värdefull kunskap
som resurser och erfarenhet som är viktiga att ta tillvara i ett fortsatt arbete.
Möjligheterna med en fördjupad dialog och samverkan med näringslivet
behöver utforskas vidare.
Styrningen av folkhälsopolitiken har varit vag och precis som det beskrivs i
delbetänkandet har genomslaget av arbetet fungerat bättre på regional och
framförallt lokal nivå. Det skulle underlätta för det regionala och lokala
arbetet om det fanns en tydligare plattform och ansvarsfördelning för
Region Skåne
Datum
2017-03-20
3 (3)
frågorna nationellt. Idag är uppdraget för lokala och regionala aktörer
otydligt. Målområdenas förflyttning med ett föreslaget tydligare fokus på
jämlik hälsa är ett lyft för folkhälsofrågan i en riktning mot arbetet för en
socialt hållbar utveckling. Delbetänkandet beskriver en tydlig förbättring
vad gäller strukturen för frågorna, vilket är välkommet.
Delbetänkandet i sin helhet är väl grundat och förslagen välkomna.
Henrik Fritzon
Ordförande
Alf Jönsson
Regiondirektör
Region Skåne
Download