Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin

advertisement
Nätverket för styrning och ledning av
psykiatrin
• Arbetar på uppdrag av landstingsdirektörerna och hälso- och
sjukvårddirektörerna
– utgöra en aktiv resurs för att optimera vårdgivarens insatser i enlighet
med ”God vård”.
• Uppdraget för nätverket är att:
– arbeta proaktivt för att förstärka och säkerställa möjligheterna att
erbjuda likvärdig vård vid psykisk ohälsa,
– upparbeta större samsyn inom områden som berör vårdutövning och
samverkan kring aktuella utvecklingsområden,
– bidra till beredning av frågor som rör förberedelse och implementering
av nationella direktiv och lagändringar,
– uppmärksamma frågor som berör kvalitet, produktion och säkerhet,
– framtidsspana och uppmärksamma folkhälsofaktorer, trender och
tendenser,
– ta del av forskningsrön och skapa en koppling till forskningsvärlden.
Senast reviderad 2013-02-13
Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin
1
Hur skapar vi god psykiatrisk vård?
Kunskapsbasera
d och
ändamålsenlig
vård:
Säker vård:
Florence, AnnaCarin, Tina, Håkan S
Patientfokuserad
vård: Birgitta, Lena
Effektiv vård:
Jämlik vård:
Conny, Claus, Åsa T,
Stefan
Christina, Emelie,
Harald, Åsa G
•Patient- och
brukarinflytande
•Ersättningssystem
•Vård på lika
villkor
•Ledning och
styrning
•Förkortad
medellivslängd för
målgruppen
Vård i rimlig tid
Håkan G, Sven, LiseLotte
Första linjens
psykiatri
BUP
•Personal och
kompetensutveckling
•Tvångsvård
•Kvalitetsregister
•Vårdmiljö
•Forskning
•Samordnad
vårdplanering
vid in- och
utskrivning
•Lagar och
regelverk
•Externa
revisioner
•Nationella
riktlinjer
Allmänpsykiatrin
• Öppenvård
• Slutenvård
Beroende- och
missbruksvård
•Patientsäkerhet
•SOUutredningar
•Brukarrevisioner
•Nationella
patientenkäter
•Grunddata
och kvalitetsindikatorer
•Samordnad
individuell
plan (SIP)
•Intern och
extern
samverkan
•Tillgänglighet
•Väntetider
•Äldre med
psykisk ohälsa
•Etnicitet
•Rätt vårdnivå
•Organisation
•Ekonomi
Rättspsykiatrin
Senast reviderad 2013-04-24
Strategiska bevaknings- och utvecklingsområden
Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin
2
Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin
Sjukvårdsregion
Norra
Uppsala-Örebro
Stockholm
Sydöstra
Västra
Södra
Landsting
Namn
Uppdrag- och ansvarsfördelning
Jämtland
Håkan Gadd
AU, Kunskapsbaserad vård
Norrbotten
Åsa Garmager, Harald Segerstedt
Jämlik vård
Västerbotten
Carl-Gustaf Olofsson
Västernorrland
Lena Berglund Friberg
Patientfokuserad vård
Örebro
Birgitta Johansson Huuva
AU, Patientfokuserad vård
Gävleborg
Elin-Love Rosengren
Dalarna
Stefan Tungström
Effektiv vård
Uppsala
Åsa Hagberg, ers. Åsa Törnkvist
Effektiv vård (ÅT)
Värmland
Claus Vigsö
Effektiv vård
Västmanland
Christina Jogér
Sörmland
Sven Nordlund
Kunskapsbaserad vård
Stockholm
Conny Gabrielsson, Anna Stenseth, Christina Klintemo
AU, Effektiv vård (CG)
Gotland
Marie Härlin Ohlander
Kalmar
Florence Eddyson-Hägg
Jönköping
Signe Axelsson, Bo-Kenneth Knutsson
Östergötland
Håkan Samuelsson, Anna-Karin Forsmark
Säker vård
Västra Götaland
Christina Möller, Martin Rödholm, Lise-Lotte Risö Bergerlind
AU, Jämlik vård (CM)
Halland
Eva Osvald-Gustafsson
Skåne
Per-Olof Sjöblom, Emelie Sundén
Kronoberg
Sven-Åke Gustafsson, ers. Kjell Grahn
Blekinge
Tina Möller
Senast reviderad 2013-04-17
AU, samordnare, Säker vård
AU, samordnare (POS), Jämlik vård (ES)
Säker vård
Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin
3
Download