Om behandling - Region Halland

advertisement
Om behandling
För den som lider av psykisk ohälsa
finns en rad behandlingsmetoder,
främst olika former av samtalsoch läkemedelsbehandling. Ofta
används en kombination. Grundläggande är att man har med sig
både det medicinska, psykologiska
och sociala perspektivet.
Vi är angelägna om att anpassa
vården individuellt i samråd med
varje enskild patient, och vi arbetar
för en god samverkan med bland
annat närsjukvården och kommunernas socialtjänst.
2
Om behandling
det psykologiska perspektivet
Psykodynamisk psykoterapi
I psykodynamisk terapi erbjuds patienten att försöka
förstå de inre och yttre sammanhangen i sitt liv.
Det kan handla om att förstå hur symtomen hänger
samman med nuvarande livssituation eller något
som hänt tidigare i livet. På så sätt kan man finna nya
perspektiv och nya sätt att hantera svårigheter och få
insikt om hur man själv påverkar sitt liv.
Kognitiv psykoterapi och kognitiv beteendeterapi, KBT
Behandlingen inleds med att patienten tillsammans med
terapeuten får göra en beteendeanalys för att kartlägga
och förstå sina känslor, tankar och handlingar i svåra
situationer. I analysen ingår också att sätta upp mål
för behandlingen. Arbetssättet är strukturerat och
mål­inriktat. Behandlingen innebär förändringar i förhållningssätt, tankar och beteenden. Hemuppgifter är en
central del av behandlingen.
Dialektisk beteendeterapi, DBT
DBT kan rikta sig till människor med självskadebe­
teende och patienter med diagnosen borderline/personlighetsstörning (BPD). De patienter som behandlas är
ofta unga med allvarliga psykiatriska symtom med ett
stort lidande. Metoden bygger på beteendeterapeutiska
och kognitiva tekniker där man upprättar ett behandlingskontrakt som innefattar regelbundna samtal.
Behandlingen varar vanligen mellan 1 och 3 år.
3
Om behandling
”
4
Jag tycker om mitt arbete eftersom det
är omväxlande och för att jag har väldigt
trevliga kollegor.
emanuel alm
Skötare
Avdelning 19, Halmstad
Om behandling
Behandling i grupp
Patienter kan behandlas i grupp vid exempelvis psykossjukdom, depression, ångest eller neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Genom kontakt med de övriga
i gruppen kan patienten få veta att det finns andra med
liknande bekymmer och gruppmedlemmarna kan ge
varandra råd och stöd.
det sociala perspektivet
Familjeterapi
När det gäller barn och ungdomar använder Psyk­iat­rin
Halland oftast någon form av familje­behandling. Det
är en fördel om hela familjen får vara med när någon
har problem. På så vis får de närstående veta mer om
hur den drabbade mår och de får själva berätta hur de
känner och hur de ser på problemet. Även när det gäller
vuxna patienter ger vi gärna närstående råd och stöd.
Övriga insatser
Målet med socialpsykiatrisk verksamhet är att alla
personer med någon form av psykisk funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällets gemenskap,
påverka sin situation och leva i ett gott socialt sammanhang. Arbetet innefattar bland annat boende, sysselsättning och fritid. Psykiatrin Halland arbetar aktivt
med brukarinflytande, som är en viktig ingrediens för
att uppnå ett gott resultat på det socialpsykiatriska
området.
5
Om behandling
det medicinska perspektivet
Läkemedel
Läkemedel används oftast tillsammans med olika typer
av samtalsbehandling. Medicinerna verkar genom att
göra signalöverföringen effektivare mellan nervceller
i vissa delar av hjärnan. Inom psykiatrin används bland
annat stämningsstabiliserande och antidepressiva läkemedel, antipsykotiska preparat (neuroleptika), lugnande
medel och sömnmedel.
ECT (elektrokonvulsiv behandling)
ECT kallas också elbehandling och är en metod för
att framkalla ökad aktivitet i hjärnan genom elektrisk
stimulering. ECT är en mycket effektiv behandling vid
djupa depressioner och kan ges där läkemedel inte har
någon effekt. ECT används som regel tillsammans med
läkemedelsinsatser och psykologisk behandling.
6
7
Box 113, 311 22 Falkenberg
Tfn växel: 035-13 48 00
E-post: [email protected]
Hemsida: www.regionhalland.se/psykiatrin
Produktion: Psykiatrin Halland
Foto: Fröken Fokus
n Tryck: Tryckservice augusti 2012
n Målningen som illustrerar framsidan är gjord av bildkonstnären
Michael Qvarsebo (Bilden är beskuren)
n För att beställa fler exemplar av denna broschyr, kontakta Region
Hallands broschyrbeställning på telefon 035-13 48 00 eller beställ
på www.regionhalland.se/broschyrer
n
n
Download