Malmö stads insatser för personer med psykisk ohälsa

advertisement
Malmö stads insatser för personer med
psykisk ohälsa/ funktionsnedsättningar
Samordning
 Verka för att stödinsatser ur ett brukarperspektiv blir sammanhängande inom
områdena sysselsättning, boende och övriga insatser som kommunen ger
 Samverkan med andra vårdgivare
 kontaktperson gentemot Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting & övriga
nationella instanser och följa utvecklingen beträffande nationella riktlinjer, regelverk,
m.m.
 Arbeta för att förbättra samverkan inom Malmö stads egna verksamheter
 Nära brukarsamverkan – gemensamt brukarråd med psykiatrin samt regelbunden
kontakt med Lokalt Forum (brukarnätverk) med bl. a. årlig planering av Världsdagen
för psykisk hälsa
Pågående satsningar
Gemensam kompetensutveckling med psykiatrin tillsammans med
brukarorganisationerna
 Utvecklingsstörning och samtidig psykisk ohälsa
 Resursgruppsmodellen i samverkan mellan öppenvårdspsykiatrin och tre
stadsdelar
 Bemötandegrupp inom psykiatrin i samverkan med Malmö stad
 Samordnad vårdplanering
 Rehabiliterings- och hemsjukvårdspersonal
 Sysselsättningsområdet samt kunskaper i att starta sociala företag
 Boendestödspersonal i samverkan med psykiatrin
Ny gemensam ansökan gällande ytterligare kompetensutveckling kommer att
lämnas till Socialstyrelsen senast 15 juni 2011
 Boendestöd finns i stadsdelarna – även för äldre personer
 Bostäder enligt LSS samt SoL-boende
 Samverkar och samfinansierar två boenden tillsammans med psykiatrin
 Brukarmedverkan – bemötandegruppen
 Anhörigkoordinator
 Personliga ombud
 Träffpunktsverksamheter
 Arbetsrehabilitering – meningsfull sysselsättning – sociala företag
Förbättringsområden
 Öka förståelsen för de svårigheter som psykisk ohälsa medför
 Motverka fördomar och stigmatisering
 Fortsatt brukar- och anhörigmedverkan
 Utbyggnad av boendeformer samt utvecklat boendestöd
 Sysselsättning/ starta sociala företag
 Mer träffpunktsverksamheter
 Fortsatt kompetensutveckling
 Starta ACT-team (Assertive Community Treatment)
 Träffar, nätverk internt och externt
Vad behöver vi fokusera på
 Samverkan
 Brukarmedverkan med ökad delaktighet
 Skapa bra relationer – både inonm professionerna, men framförallt mellan
brukare och vårdgivare
 Ge förutsättningar att leva självständigt – utvecklat och anpassat stöd i
hemmet
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards