ATT LÄSA FÖR OCH MED VÅRA BARN GÖR STADEN MER JÄMLIK

ATT LÄSA FÖR OCH MED VÅRA
BARN GÖR STADEN MER
JÄMLIK
2016-12-06
Av: Göteborgs Stad – Jämlikt Göteborg
Att skapa en mer jämlik stad och minska skillnaderna i livsvillkor och hälsa är den viktigaste utmaningen vi
har just nu. I centrum står våra barn. Varje barn ska ha en god start i livet, förutsättningar att klara skolan
och möjligheter att förverkliga sina drömmar. Det gör läsförmågan avgörande. Göteborg ska bli staden där vi
läser för våra barn.
En jämlik stad innebär inte att alla är lika. Det innebär lika förutsättningar till ett bra liv oavsett exempelvis föräldrarnas
utbildningsnivå, inkomst eller var i staden man bor. Tyngden i ett jämlikhetsarbete ska ligga på insatser tidigt i barns liv,
ju tidigare desto bättre. Att läsa för och med barn bidrar till goda uppväxtvillkor och ett liv som kan präglas av möjligheter
och inkludering. Sagostunden är också ett sätt att komma nära och samtala om de funderingar som barn kan ha.
Att läsa för barnen idag är en investering för framtiden och det kostar nästan ingenting. Vi kan läsa forskning som visar att
daglig läsning påverkar barnets verbala förmåga, skolmognad och skolresultat. De barn med vuxna i sin närhet som tidigt
börjar läsa för dem ligger avsevärt bättre till än de som inte blir det.
Nationella enkäter och resultat ger bilden av en verklighet där färre och färre barn blir lästa för och att svenska elevers
läsutveckling har försämrats. I Göteborg finns stora skillnader i skolresultat både mellan elever och mellan skolor.
Skillnaderna har ökat över tid. I flera skolor är färre än hälften av eleverna behöriga till gymnasiet. Var femte elev går ut
grundskolan utan tillräcklig förmåga att läsa och förstå en dagstidning.
Men vi kan göra något åt det här. Vi kan vända trenden och vi kan ge alla barn ord och läslust. Föreställ dig en stad där vi
läser för våra barn. Där är fler behöriga till gymnasiet, fler kan tillgodogöra sig en längre utbildning och fler får lättare att
etablera sig på arbetsmarknaden. Genom att läsa högt eller uppmuntra till läsning kan vi bidra till att de villkor som sätter
ramar för människors liv blir mer rättvisa och hälsan är mer jämlikt fördelad.
Berättelserna finns i bilderböcker utan ord, i böcker om känslor, i böcker om hur saker fungerar, i böcker om vår historia, i
böcker med rim, i minnet och i fantasin. Ge bort böcker, en bokgåva är bland det finaste du kan ge ett barn. Tipsa dina
nära om det lokala biblioteket. Det är en fantastisk möjlighet vi har att kunna påverka och lägga grunden för städer där vi
läser för våra barn. Det vinner vi alla på, inte minst barnen.
Läs mer
Staden där vi läser för våra barn är en del av Jämlikt Göteborg.
Staden där vi läser för våra barn på goteborg.se/jamlikt
Bodil Alvarsdotter från Göteborgs Stadsbibliotek läser högt för barn i bokskogen
på Göteborgs Kulturkalas.