Tjänsteutlåtande

advertisement
MARIA-GAMLA STANS
STADSDELSFÖRVALTNING
TJÄNSTEUTLÅTANDE
SDN 2004-04-24
BARN OCH UNGDOM
Handläggare: Yvonne Alenius
2003-04-02
DNR 400-89/2003
SID
1(2)
Till
Stadsdelsnämnden
Maria-Gamla stan
Ungdomsparlamentets motion angående
integrationspolitiken.
Yttrande på remiss från kommunstyrelsen. Dnr 430-1800/2001.
Förslag till beslut
1.
Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens
tjänsteutlåtande 2003-04-02 som svar på remissen.
2.
Ärendet förklaras omedelbart justerat.
BrittMarie Kyndel
Stadsdelsdirektör
Rolf Englund
Chef Barn och Ungdom
Sammanfattning
Stockholms stora ungdomsparlament 2001 har antagit en motion som behandlar
frågan om den växande etniska segregationen i Stockholm. I motionen föreslås en
rad åtgärder för att motverka segregationen. Förvaltningen väljer att bara yttra sig
över de förslag som ligger inom nämndens ansvarsområde.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på avdelning Barn och Ungdom.
Bakgrund
Stockholms stora ungdomsparlament 2001 har antagit en motion som behandlar
frågan om den växande etniska segregationen i Stockholm. I motionen föreslås en
rad åtgärder för att motverka segregationen.
265332663
2
Motionen har sänts på remiss till Maria - Gamla stans, Spånga - Tenstas och
Älvsjös stadsdelsnämnder samt Integrationsnämnden, Gatu- och Fastighetsnämnden och Utbildningsnämnden för yttrande senast den 30 april 2003.
Motionen
I motionen konstateras att den etniska, sociala och ekonomiska segregationen i
Stockholms stad har ökat sedan mitten av 80-talet till slutat av 90-talet.
Ungdomsparlamentet har valt att i motionen behandla frågan om etnisk
diskriminering och menar att den leder till okunskap om andra kulturer, fördomar
mellan olika grupper och att demokratin blir lidande eftersom mer utsatta
människor inte är tillräckligt insatta i de demokratiska frågorna.
I motionen föreslås en rad åtgärder inom områdena bostad, utbildning och
arbetsmarknad för att motverka segregationen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har valt att endast yttra sig över de förslag som ligger inom
nämndens ansvarsområde.
Mycket i motionen handlar om rent politiska ställningstaganden, något som
förvaltningen inte tar ställning till. Som egenskap av innerstadsstadsdel avstår
förvaltningen också från att yttra sig över förslag som rör förorterna.
Bostad
Utbudet av biografer, teatrar, krogar och caféer är väl tillgodosett inom
stadsdelen.
Förvaltningen håller med om att staden bör vara en trygg plats att vistas på. En
satsning för att öka tryggheten bör dock inte bara begränsas till förorterna.
Utbildning
Självklart är det väsentligt att invandrare snabbt kommer in i arbetslivet. Allt som
kan göras för att underlätta det ser förvaltningen som positivt.
Stadsdelens skolor har utbyggda former för dialog mellan lärare, elever och
föräldrar, som föräldraråd, elevråd, föräldramöten, utvecklingssamtal och olika
intresseråd för elever. Här kan det handla om att få föräldrar mer delaktiga i det
som redan finns. Om skolor ska kunna utöka sitt stöd till enskilda elever måste
skolan få mer resurser.
Förvaltningen ser positivt på förslaget att temadagar genomförs, där klasser från
olika skolor träffas. Temadagarna bör omfatta elever både på grundskolan och i
gymnasiet.
Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar och åberopar förvaltningens
tjänsteutlåtande som sitt yttrande på remissen.
--Bilaga: Motion av Stockholms stora ungdomsparlament om ”Hur man ska minska
segregationen i Stockholm”.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards