Yrkande FP M.

advertisement
Göteborg den 27 september 2012
Yrkande (FP) (M)
Omr 3:5 Byggnadsnämnden 2012-10-02
Motion (FP) Mer plask i Göteborg
Vatten är ett vackert och givande inslag i stadsbilden, inte minst i Göteborg där vi har
älven, havet och sjöar som berikar många platser. Det finns många barn som under varma
sommardagar befinner sig i staden där enda tillgången till vatten är i älven där det ofta
inte är möjligt att bada. Alla barn kan inte heller simma. Att införa plaskdammar eller
vattenlekplatser i staden är därför ett utmärkt förslag både ur ett funktionellt och estetiskt
perspektiv.
Precis som det mycket riktigt påpekas i tjänsteutlåtandet så ligger motionen i linje med
den Vattenplan som fullmäktige fattat beslut om 2003, även om långt ifrån allt har
genomförts på området. Många positiva förslag lyfts fram i tjänsteutlåtandet som vi anser
ligger i linje med intentionerna i motionen, men det hela faller på ordet ”plaskdammar”.
Motionärens intention är att tillskapa de vattenlekplatser, som i motionen kallas
plaskdammar, och som även påpekas i tjänsteutlåtandet inte blivit genomförda, men
också att uppdatera begreppet och utveckla något nytt.
Med tanke på att Vattenplanen är från 2003 och alltså har några år på nacken så anser vi
att det kan vara dags att uppdatera och utveckla programmet utifrån de intentioner som
motionen har. Inte minst med tanke på utvecklingen av Centrala Älvstaden och inför 400års jubiléet som ska gå i vattnets tecken så är det också viktigt att uppdatera programmet.
Att få in vattnet som det kreativa och lustfyllda element det kan bli, precis som det skrivs
i tjänsteutlåtandet, vore fantastiskt. Dessa vattenlekplatser kan bli en spännande del i
stadsbilden och därför är det dags att uppdatera programmet enligt intentionerna ovan.
Vi yrkar därför
att hemställa till kommunstyrelsen att låta genomföra den Vattenplan som finns idag
utifrån motionens intentioner, ovanstående och kontorets synpunkter.
att det upprättas en tidplan för genomförandet samt
att den ska gälla både befintliga och nyexploaterade områden
att med ovanstående anse motionen besvarad
Download