Motion till årsmöte: Mycket av dagens kommunikation sker

advertisement
Motion till årsmöte:
Mycket av dagens kommunikation sker elektroniskt. Vi kommunicerar bl.a. via Facebook och e-post.
Många gånger behöver man få ut information snabbt till många och vill gärna ha svar ganska
omgående via e-post. Fördelen med e-post är att det tar minimalt med tid att få ut informationen
och svaren man får är skriftliga. Ibland kan det handla om medborgare som vill fråga någon speciell
något och då är det viktigt att kunna svara inom rimlig tid. Det kan ge ett oseriöst intryck om svaret
tar för lång tid eller inte besvaras alls. Det kan även saknas kunskap om vad som förväntas av de olika
uppdragen.
Alla som sitter på en förtroendepost i partiet har fått en personlig SD mail.
Mycket information samt annan viktig information skickas oftast till den adressen. Därför är det
viktigt att man tittar till sin e-postlåda med jämna mellanrum, speciellt om man sitter på en viktig roll
i partiet.
Jag yrkar:
1. Att om man accepterar ett uppdrag binder sig att kontrollera sin e-post minst 3 ggr/vecka
2. Att styrelsen ser till att alla är informerade om gällande arbetsordning för respektive uppdrag.
3. Att styrelsen jobbar aktivt för att ovanstående upprätthålls.
______________________________________
Stefan Manninen 75309
Stallarholmen 2016-01-08
Styrelsen har diskuterat motionen på styrelsemöte den 7 januari 2016.
Styrelsen föreslår årsmötet besluta:
-
Att bifalla motionen i sin helhet.
För styrelsen:
___________________________
Lina Boy, ordförande
Download