Svar på uppdrag att undersöka förekomsten av antisemitism eller

advertisement
MARIA-GAMLA STANS
STADSDELSFÖRVALTNING
BARN OCH UNGDOM
Handläggare: Rolf Englund
TJÄNSTEUTLÅTANDE
SDN 2004-08-26
2004-06-16
DNR 400-765/2003
SID 1(2)
Till
Stadsdelsnämnden
Maria-Gamla stan
Svar på uppdrag att undersöka förekomsten av
antisemitism eller annan diskriminering av etniska eller
religiösa grupper
Förslag till beslut
1.
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar och lägger det
till handlingarna.
BrittMarie Kyndel
Stadsdelsdirektör
Rolf Englund
Chef Barn och Ungdom
Sammanfattning
Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att undersöka förekomsten av
antisemitism eller annan diskriminering av etniska eller religösa grupper vid
stadsdelens skolor. Förvaltningen besvarade uppdraget muntligen vid
sammanträdet den 11 december. Därefter har förvaltningen samrått med
rektorerna i stadsdelen och konstaterar att denna fråga hänger nära samman med
skolornas värdegrundsarbete och ska hanteras i sitt sammanhang. Uppdraget
kommer att belysas i verksamhetsplan 2004 i samband med redovisning av
uppfyllelse av åtaganden. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner
förvaltningens svar.
2
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid avdelning Barn och Ungdom
Bakgrund
Miguel de Paula (kd) aktualiserade ett uppdrag i rubricerat ärende som gavs
förvaltningen den 23 oktober 2003.
Förvaltningen besvarade uppdraget muntligen vid sammanträdet den 11 december
2003, då ärendet aktualiserades.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Därefter har förvaltningen samrått med rektorerna i stadsdelen och konstaterar att
denna fråga hänger nära samman med skolornas värdegrundsarbete. Deras
gemensamma och förvaltningens uppfattning är att denna viktiga fråga ska
hanteras i sitt sammanhang.
Nämnden har i verksamhetsplan för 2004 fastställt åtaganden för avdelningen för
Barn och Ungdom. Bland dessa finns ett åtagande för skolorna att arbeta mot
mobbning och annan kränkande behandling. Åtagandet ska följas upp och
kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen för 2004. I detta
sammanhang kommer uppdraget att belysas.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar och
lägger redogörelsen till handlingarna.
---
Download