Handlingsplan för jämställdhetsarbetet vid Färdtjänsten 2008

advertisement
1
Bilaga 1 till slutlig budget 2008
Handlingsplan för jämställdhetsarbetet vid Färdtjänsten 2008
Förvaltningen har 111 anställda vid 2007 års slut jämfört med 108
2006. Kvinnodominansen har ökat under året med 3 procentenheter
medan männen minskat med samma procentenhet. De anställda är 71
% kvinnor och 29 % män. Alla anställda är administrativ personal.
Ledningsgruppen består av tre män och fyra kvinnor.
2§ Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder
för att jämställdhet i arbetslivet ska uppnås.
Utarbetande av handlingsplan för jämställdhetsarbetet sker i samverkan
med arbetstagarorganisationerna på förvaltningen. Samverkansgruppen
består av två män och fem kvinnor.
4§ Arbetsgivaren ansvarar för att de fysiska, psykosociala och
organisatoriska arbetsförhållandena lämpar sig för både kvinnor och
män.
Förvaltningen är en kvinnodominerad arbetsplats. Flest män arbetar med
trafiken och tekniken i fokus och kvinnorna finns närmare resenärerna med
tillståndsfrågor och kundservice. Andelen visstidsanställningar/vikariat är
större bland kvinnorna. Fler kvinnor än män är långtidssjukskrivna.
Friskvårdsinsatserna är relativ jämnt fördelat. Mycket få arbetsskador
inrapporteras per år.
Förvaltningens mål har varit att minska minskat sjukfrånvaron med 10 %
= 3 dagar mellan åren 2005-2007. Förvaltningen har uppnått målet och har
minskat antalet sjukdagar med 9 dagar (10 för kvinnor och 9 för män)
under perioden. Färdtjänstens mål är att minska sjukfrånvaron med
ytterligare 10 % (2 dagar) 2008-2010 utifrån utfallet på 22 dagar för 2007.
5§ Arbetsgivaren skall underlätta för både kvinnliga och manliga
arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap.
All personal på förvaltningen har möjlighet att utnyttja flextid. 19 % av
kvinnorna och 7,5 % av männen har varit frånvarande på grund av sjukt
barn och 7 % av männen och 11 % av kvinnorna har varit föräldralediga
under 2007.
Inga specifika åtgärder för 2008.
2
6§ Arbetsgivare skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra
att någon arbetstagare utsätts för trakasserier på grund av kön,
sexuella trakasserier eller repressalier enligt denna lag.
I förvaltningens personalpolicy och i jämställdhets-mångfaldspolicy
framgår tydligt att sådana kränkningar inte får förekomma. I förvaltningens
handlingsplan mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier
finns riktlinjer om vad arbetsgivaren skall göra om sådana förekommer.
Handlingsplanen har utnyttjats en gång sedan 2004. I medarbetarenkäten
för 2007 framkommer att kränkande särbehandling kan förekomma på
förvaltningen eller från Färdtjänstens resenärer.
Aktivitet: Förvaltningen kommer att informera om den handlingsplan och
de riktlinjer som gäller på förvaltningen. En enkel anmälningsblankett kommer att finnas på Färdtjänstens intranät under januari 2008 som fylls i då den anställde uppfattar sig kränkt eller upplever hot om våld.
Mål:
Kränkande särbehandling skall inte förekomma på
förvaltningen och de anställda skall få hjälp i
kundrelationer.
Ansvarig: Ledningen
Klart:
Uppföljning sker under året och vid nästkommande
medarbetarenkät.
3§ Målinriktat jämställdhetsarbete och
7§ Kompetensutveckling
Mainstreaming av jämställdhet innebär att verksamheten, såväl den
politiska som den verkställande delen av arbetet, ska genomsyras av
ett jämställdhetsperspektiv på alla nivåer och inom alla områden och
att utvecklingsarbetet utförs av ordinarie personal. Cheferna har
ansvar för att så sker i såväl förvaltande uppgifter som i
utvecklingsarbete. Två av fem avdelningschefer har genomgått
Certifierad jämställdhetsutbildning. Ett utbildningsbehov finns även
för sektionscheferna i genuskunskap. Två har avslutat utbildningen
2007. Tre handläggare från förvaltningens statistikgrupp och
tillståndsprövningsavdelningen har genomgått
jämställdhetsutbildning för handläggare anordnat av LSF centralt
under 2007.
Aktivitet: Jämställdhetscertifiering/Utbildning i genuskunskap för
färdtjänstens resterande avdelnings- och sektionschefer
3
Mål:
100 % av förvaltningens chefer skall ha gått
jämställdhetsutbildningen.
Ansvarig: Ledningen
Klart:
December 2008
Förvaltningen kan bara idag uppskatta kostnader för kvinnor och
mäns kompetensutveckling men inte tid för kvinnor och mäns
kompetensutveckling/utbildning.
Aktivitet: Införa V5 i Palett som möjliggör tidsredovisning
Mål:
Att till bokslut 2008 redovisa tid för kompetensutveckling
för kvinnor och män på förvaltningen.
Ansvarig: Personalenhet och ledning
Klart:
Januari 2008
8§ Arbetsgivaren skall verka för att lediga anställningar söks av
både kvinnor och män
9§ skall arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig
för att få sökande av det underrepresenterade könet att söka se
till att andelen arbetstagare av det könet efter hand ökar
Förvaltningen har externt och internt rekryterat sju kvinnor och två
män som chefer på förvaltningen de tre senaste åren. Förvaltningens
mål har varit att minska kvinnodominansen utan att ge avkall på
kompetens och kvalifikationer under de senaste fem åren.
Förvaltningen har inte lyckats uppfylla målet. Alla chefer känner till
målet. I handlingsplanen för mångfaldsarbetet 2007 skulle
förvaltningen ta fram en mall för att förebygga diskriminering och
där också könsaspekten ingår. Förvaltningen har påbörjat arbetet
men är inte klar varför punkten finns kvar i handlingsplanen för
2008.
10 § Lönefrågor, Enligt lagen skall arbetsgivaren kartlägga och
analysera löneskillnader och andra anställningsvillkor för att
upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader mellan
kvinnor och män
Arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna har varje år kartlagt
och analyserat löneskillnaderna på Färdtjänsten. Under 2005
framkom behov av att bättre analysera kartläggningen. Färdtjänsten
bjöd in arbetstagarorganisationerna att med hjälp av material från
JämO göra en fördjupad analys. Analysen visar att inga oskäliga
löner föreligger på grund av enbart kön men arbetet bör fortsätta.
4
Aktivitet: Förvaltningen kommer att delta i LSF:s gemensamma lönekartläggning med hjälp av ”Lönevågen”.
Mål:
Alla frågeställningar klara och eventuella åtgärder
genomförda
Ansvarig: Ledningen
Klart:
Inför revisionsförhandlingarna 2008
Mainstreaming och sjukresor 2008
Aktivitet: Färdtjänsten planerar att analysera sjukresorna och
ersättningarna för vårdresor ur ett könsperspektiv genom
att använda ”3R-metoden” och besvara frågor om
Representation, Resurser och Realia eller ”Vem får vad
på vilka villkor?”. För att underlätta arbetet och
kontinuerligt bl a ta fram köns- och åldersrelaterad
statistik kommer Färdtjänstens datalager att kompletteras
med uppgifter rörande sjukresor.
Mål:
Kartläggning och analys av sjukresorna
Ansvarig: Jämställdhetsgruppen
Klart:
December 2008
Download