Det här kan du kräva för att ohälsan på jobbet ska minska

KORT OM ARBETSMILJÖ
Så kollar du om arbetsgivaren arbetar efter
föreskrifterna …
Det här kan du kräva
för att ohälsan på jobbet ska minska
Fråga skyddsombudet
Arbetet med arbetsmiljön ska skötas
kötas
inom ramen för det systematiskaa
arbetsmiljöarbetet, SAM.
Sedan ett år tillbaka finns nya arbetsmiljöföreskrifter. De ger verktyg
för att ställa krav på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Arbetsgivarna ska både hantera ohälsosam arbetsbelastning och
förebygga. Detsamma gäller för kränkande särbehandling.
Med de här punkterna som föreskrifterna
omfattar kan du trycka på:
Fråga efter chefernas
utbildning
Chefer och arbetsledare ska ha fått
kunskap i att förebygga och hantera
ohälsosam arbetsbelastning och
kränkande särbehandling.
g
015:4
AFS 2 googla
du
… kan t hitta
för at erna.
rift
föresk
Arbetstid
… och om arbetsgivaren
n
struntar i era krav:
Finns det hälsorisker med arbetstidens förläggning?
Om det finns, kan de helt undvikas?
Om inte, vilka åtgärder har vidtagits
för att motverka ohälsa.
Begär att få se målen
Det ska finnas mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
iinskrivna i arbetsmiljöpolicyn om
det finns minst tio arbetstagare i
d
vverksamheten.
I föreskrifterna står bland annat
aatt resurserna ska anpassas efter
kkraven i arbetet (eller vice versa).
För kränkande särbehandling ska
F
rutiner finnas för hur det ska
hanteras.
h
Kränkande särbehandling
Är det tydligt att det inte är accepterat?
Har man koll på det som kan orsaka
kränkande särbehandling?
Gör man något åt det?
Stark psykisk påfrestning
S
Ä personalen utsatt för stark
Är
psykisk påfrestning?
Om det är så, har man vidtagit
O
ååtgärder för att motverka ohälsa?
I så fall vilka?
KÄLLOR:
Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om AFS 2015:4.
Ulrich Stoetzer, sakkunnig organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor, Arbetsmiljöverket.
Anmäl till Arbetsmiljöverket
Gäller kraven
kra
alla arbetsgivare?
Skyddsombudet kan skriva en anmälan enligt 6 kap. 6 § i arbetsmiljölagen. Men först måste ett brev eller
ett mejl ha skickats till arbetsgivaren
med kraven på arbetsmiljön. Om
svaret dröjer, eller ni inte blir nöjda
med det, så gå vidare.
Ja, även den som hyr ut arbetstagare
för kortare perioder eller till flera
olika inhyrare.
N Arbetsmiljöverket får anmälan gör
När
de inspektioner. Arbetsgivaren kan få
förelägganden om sådant som måste
fö
åtgärdas. Om de inte efterlevs kan
åt
vitesbelopp utdömas.
vi
Arbetsgivaren kan inte hävda att det
A
finns
n kollektivavtal där dessa frågor har
”skrivits bort”. Arbetsmiljölagen står
””s
över kollektivavtalet och ska följas.
öv
ö
TEXT KICKI ENGSTRÖM HÖJER ILLUSTRATION OCH GRAFIK FELICIA FORTES