Policy för hantering av kränkande särbehandling

advertisement
Pia Ruthgård
BESLUT
DNR
KN 080930 §91
C.2008.560
Policy för hantering av kränkande särbehandling vid
Linköpings Kyrkliga Samfällighet
I AFS 1993:17 finns föreskrifter om åtgärder mot kränkande särbehandling i
arbetslivet. Föreskriften ligger till grund för vår policy.
Definition av begrepp
Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt
präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt
och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.
Exempel på kränkande särbehandling är:
 Förtal
 Förolämpningar eller negativt
bemötande
 Saboterande av arbetets utförande
 Undanhållande av information
 Omotiverat fråntagande av
arbetsuppgifter
 Utfrysning
Exempel på vad som INTE är kränkande särbehandling:
Tillfälliga meningsmotsättningar, konflikter och problem i samarbetsrelationerna i
allmänhet är normala företeelser. Kränkande särbehandling föreligger först när
personkonflikter förlorar sin prägel av ömsesidighet och när respekt för människors
rätt till personlig integritet glider över i icke etiska handlingar.
Ibland kan det vara nödvändigt att överväga möjligheterna att lösa upp akuta
samarbetskriser eller fastlåsta mellanmänskliga problem på arbetsstället genom att
undersöka möjligheterna för omplacering eller utbildning.
Policy
Inom Linköpings Kyrkliga Samfällighet accepteras inte kränkande särbehandling i
verksamheten. Ett aktivt arbete i förebyggande syfte ska bedrivas och ett medvetet
arbete med tidiga och snabba insatser ska ske när missförhållanden uppmärksammas.
Förebyggande arbete
Vårt förebyggande arbete ska bygga på följande grunder:
 Utbildning och information om kränkande särbehandling
 En organisation som förebygger, t ex genom regelbundna arbetsplatsträffar och
medarbetarsamtal
 Normer som uppmuntrar till ett respekterande och stödjande klimat
 Uppmuntra tydlig och klar kommunikation
Hur hanterar vi missförhållanden
Varje medarbetare ska känna till vilka personer man kan vända sig till och det ska
finnas flera personer inom samma enhet.
Varje medarbetare som upptäcker missförhållanden ska påtala detta. Vi har alla ett
gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö och genom tidiga och snabba insatser, ökar
vi förutsättningarna för positiva lösningar.
Information om vilka kontaktpersoner som finns på varje enhet, ska finnas lätt
tillgängligt på vårt intranät.
_____________________________________________________________________________________________________________________
Postadress
Box 2037
580 02 LINKÖPING
Besöksadress
Fridtunagatan 2
E-postadress
kyrkoforvaltning
@svenskakyrkanlinkoping.se
Telefon
Telefax
013-20 50 00
Bankgiro
013-20 50 21730-6814
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards