workshop hållbar hög prestation för chefer

advertisement
DET HÅLLBARA LEDARSKAPET
Charlotte Råwall
Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg
[email protected]
AGENDA
•
•
•
•
Arbetsmiljöforskning om friska arbetsplatser
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om social och
organisatorisk arbetsmiljö (AFS 2014:4)
Att leda sig själv hållbart
Att leda sina medarbetare till hållbarhet
HÅLLBART LEDARSKAP BETYDER ATT…
• ….leda andra hållbart
• …leda mig själv hållbart
ARBETSMILJÖVERKETS NYA RIKTLINJER
SOM SKA MINSKA DEN PSYKISKA OHÄLSAN
PÅ ARBETSPLATSEN
• En rimlig arbetsbelastning
• Hälsosamma arbetstider
• Rutiner kring kränkningar
KUNSKAPER
6 § Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har
nedanstående kunskaper:
1. Hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning
2. Hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling
Arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa
kunskaper i praktiken.
FRISKA ARBETSPLATSER
PATHmodellen
Hälsofrämjande
arbetsplatsinsatser:
• Hälsa & Säkerhet
• Arbete‐livsbalans
• Kompetensutveckling
• Erkännande
• Inflytande och delaktighet
(Grawitch et al., 2006).
Anställdas
välbefinnande
↑ Fysisk hälsa
↑ Psykisk hälsa
↓ Stress
↑ Motivation
↑ Engagemang
↑ Arbetstillfredsställelse
↑ Arbetsmoral
↑ Arbetsklimat
Organisatoriska
förbättringar
↑ Konkurrensfördelar
↑ Produktvitet
↓ Frånvaro
↓ Personalomsättning
↓ Arbetsolyckor och ‐skador
↓ Kostnader
↑ Anställningsprecision
↑ Kvalitet
↑ Kundnöjdhet
ARBETSBELASTNING
9 § Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som
tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det
innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet
ARBETSBELASTNING
KRAV
Arbetsmängd
Tidsramar
Svårighetsgrad
Kontrollera sina
känslor
Fatta snabba
beslut
Otydlighet i
arbetsuppgifter
Rollotydlighet
Konflikter
RESURSER
Arbetsmetoder
Arbetsredskap
Kompetens
Bemanning
Tydliga mål
Tydliga roller
Socialt stöd
Återkoppling
Kontroll i arbetet
Återhämtning
Nya föreskriften medför skyldigheter kring
ARBETSTID
• 12 § Arbetsgivaren ska vidta de
åtgärder som behövs för att
motverka att arbetstidens
förläggning leder till ohälsa hos
arbetstagarna.
• Ex skiftarbete, nattarbete, långa
arbetspass och att vara ständigt
nåbar kan påverka hälsan
negativt
Nya föreskriften medför skyldigheter kring
KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING
13 § Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling
inte accepteras i verksamheten. Arbetsgivaren ska vidta
åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan
ge upphov till kränkande särbehandling.
ATT LEDA SINA MEDARBETARE
HÅLLBART
HUR PÅVERKAS MINA MEDARBETARE?
Chefen är en förebild som alltid är synlig
Medarbetare gör som du gör
ATT LEDA SIG SJÄLV HÅLLBART
VERKTYG FÖR HÅLLBARHET 1:
SÄTT MÅL
VERKTYG FÖR EGEN HÅLLBARHET 2:
FOKUSTRÄNING FÖR HJÄRNAN
Vi kan stärka ”vår hjärnas VD”, vår
prefrontala cortex, genom
mindfulnessträning/fokusträning
FORSKNING, EXEMPEL
•
-
Ledarteam på If (danska Hvidover):
88% av utövarna upplevde ökat fokus på arbetsuppgifterna
75 % trivdes bättre på jobbet
65 % upplevde sig mer produktiva och effektiva.
50 % ansåg sig kunna hantera stress bättre
VERKTYG FÖR HÅLLBARHET 3: ÅTERHÄMTNING
VAD KAN VI GÖRA FÖR ATT LEDA OSS
SJÄLVA HÅLLBART?
Sätta mål för vår egen hållbarhet, både resultatmål och utvecklingsmål
Se över vår egen balans mellan krav och resurser, ev tillföra resurser.
Använda verksamma psykologiska verktyg, t ex:
Träna mindfulness/fokusträning 10 min/dag
Odla självmedkänsla
Hushålla med energin genom att vara noga med återhämtningen, hålla
arbetstider och värna ledig tid.
– Lära oss planering och struktur
– Prioritera
• Be vår egen chef om tydlighet och hjälp med prioriteringar
• Få handledning
•
•
•
–
–
–
VAD KAN VI GÖRA FÖR ATT LEDA VÅRA
MEDARBETARE HÅLLBART?
•
Själv sätta standarden; återhämtning, närvaro etc
•
I dialog med medarbetarna, sätta mål för den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön
•
Vara tydlig med förväntningar och krav
•
Se över balansen mellan krav och resurser.
•
Vid behov hjälpa medarbetare att prioritera
•
Stötta medarbetare i deras utveckling, t ex genom målstyrning
•
Arbeta med den sociala arbetsmiljön genom att lyssna och
kommunicera
•
Öka effektiviteten i ledningsgruppen genom att utveckla samsyn kring
mål, arbetssätt, prioriteringar och vision.
•
Låta social och organisatoriska arbetsmiljöfrågor vara ett
återkommande ämne, på möten, i individuella samtal, etc
CHEFSHANDLEDNING PÅ PBM
• Öppen grupp
• Start vår 2017
• 2,5 h, 1 g/mån
• Anmälan till [email protected]
LYCKA TILL!
Frågor?
CHARLOTTE RÅWALL
Leg Psykolog &
Organisationskonsult
+46 707 67 55 11
[email protected]
Download