arbetsmiljöpolicy

advertisement
PERSONALHANDBOK
NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND
ARBETSMILJÖPOLICY
Fastställd av förbundsdirektionen 2011-12-15, § 304
Datum
Kapitel
Avsnitt
2011-12-15
Sida
1(1)
ARBETSMILJÖPOLICY
EN TRYGG OCH SÄKER ARBETSSITUATION
 Fri från skadlig inverkan på den fysiska och psykiska hälsan
 Brister och risker åtgärdas snabbt
ETT STIMULERANDE ARBETE
 Omväxlande och innehållsrika arbetsuppgifter.
 Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av verksamheten
MÖJLIGHET ATT PÅVERKA SINA ARBETSFÖRHÅLLANDEN
 Delta och ge synpunkter vid planering av verksamheten
 Kunna påverka beslut inom sitt område
MÖJLIGHET TILL PERSONLIG UTVECKLING
 Genomgå utbildning
 Känna arbetsgemenskap och solidaritet
 Känna arbetslust och arbetsglädje
 Känna sig uppskattad och trygg
ANSVAR
 Arbetsgivaren har det formella ansvaret för att förebygga ohälsa och
säkerställa arbetsmiljön.
 Samverkansgruppen/Skyddskommittén har en övergripande roll i
policyfrågor.
 Alla medarbetare har ett eget ansvar och ska tillsammans med
arbetsgivaren samverka för att uppnå en god arbetsmiljö.
 Skyddsombudet ska bevaka och utöva påtryckning för att uppnå en god
arbetsmiljö.
 Arbetsmiljöfrågor ska hanteras direkt i linjeorganisationen.
___
Download