Arbetsmiljöpolicy DNV 2015 - Google Dokument

advertisement
2015-02-13
Arbetsmiljöpolicy DNV 2015 - Google Dokument
Arbetsmiljö Vi har som målsättning att varje dag på jobbet ska vara en bra dag på jobbet. För oss innebär det arbetsglädje, god hälsa och ett gott socialt samspel mellan våra medarbetare. Tillsammans strävar vi efter att vara ett företag som lever som vi lär och som ständigt arbetar för att förbättra vår arbetsmiljö samtidigt som vi är ett konkurrenskraftigt företag där människor trivs och utvecklas. Arbetsmiljöpolicy Data Networks VBY arbetar aktivt med att minimera riskerna för arbetsskador, olycksfall och tillbud och vi jobbar mycket med aktiviteter som befrämjar medarbetarnas hälsa både fysiskt och emotionellt. För oss är det en lönsam framtida investering att satsa på våra medarbetares hälsa med hög motivation och låg sjukfrånvaro som direkta vinster. Detta gör vi genom att: ● Tillse att samtliga medarbetare är medvetna om eventuella risker och har tillräcklig kompetens, utrustning och information för att arbetet ska kunna utföras säkert och i en god arbetsmiljö ● Tillse att varje medarbetare ska ta ett personligt ansvar för hälsa, utrustning och miljö i det dagliga arbetet och följa de regler, instruktioner och rutiner som finns ●
●
●
●
●
●
●
Upprätthålla en hög standard på arbetsmiljö och arbetsredskap Behandla arbetsmiljöfrågor transparent Aktivt erbjuda friskvård för samtlig personal Identifiera risker och kontinuerligt förbättra arbetsmiljön Rapportera och följa upp inträffade incidenter Följa gällande regler och instruktioner Ständiga förbättringar ska vara en naturlig del av arbetsmiljöarbetet Vi strävar efter att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete som är certifieringsbart utifrån AFS 2001:1. https://docs.google.com/a/datanetworks.se/document/d/1vPIU6L4XCmfxx3YAiXqSVJ_3zQwNbOsmuL_uJWWDLSQ/edit
1/1
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards