Arbetsmiljöpolicy - Landstinget Blekinge

advertisement
Arbetsmiljöpolicy
Arbetsmiljöpolicy
1(5)
Innehållsförteckning
Inledning ..................................................................................................................... 3
Syfte .................................................................................................................................................... 3
Mål....................................................................................................................................................... 3
Genomförande .................................................................................................................................... 3
Samverkan och delaktighet............................................................................................................................ 3
Systematiskt arbetsmiljöarbete ...................................................................................................................... 4
Uppföljning .......................................................................................................................................... 4
Avslutning............................................................................................................................................ 4
Arbetsmiljöpolicy
2(5)
Inledning
Bra arbetsmiljö är en strategisk fråga för Landstinget Blekinge. I arbetsmiljön ingår allt som
påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. En bra arbetsmiljö och ett aktivt
arbetsmiljöarbete är en förutsättning för att vi skall kunna skapa kvalitet och effektivitet i vår
verksamhet.
Landstingets övergripande mål är en god folkhälsa. Ett arbetsliv som tar hänsyn till både kvinnors
och mäns villkor och som ger möjlighet att arbeta ett helt yrkesliv bidrar till en bättre folkhälsa.
Landstingets ambition är att vara ett föredöme när det gäller arbetsmiljö.
Satsning på bra arbetsmiljö, friskvård, arbetsanpassning och rehabilitering skall ses som en god
investering, som leder till färre olycksfall, bättre hälsa, ökad arbetsmotivation och därmed högre
kvalitet och effektivitet i verksamheten. En humanistisk värdegrund utgör basen för landstingets
människosyn, vilket innebär en helhetssyn på människans livsmiljö och behov.
Syfte
Landstinget Blekinges arbetsmiljöpolicy ger tillsammans med landstingets övriga policydokument uttryck
för landstingets övergripande syn på de arbetsförhållanden som skall råda i organisationen. Dokumenten
gäller för hela landstinget. Varje förvaltning/basenhet/arbetsplats kan förtydliga och komplettera dessa
utifrån egna förutsättningar.
Mål
Landstinget Blekinge skall ha ett aktivt arbetsmiljöarbete om förebygger fysisk, psykisk och psykosocial
ohälsa samt skapar förutsättningar ör ett stimulerande och utvecklande arbete.
Landstingets ambition är att alla skall känna arbetsglädje, yrkesstolthet och arbetsgemenskap.
Varje medarbetare skall ges möjlighet att medverka och därigenom ha inflytande på utformningen av den
egna arbetssituationen samt förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet.
Arbetsmiljöfrågorna skall integreras med övriga frågor rörande verksamheten i dess helhet.
Genomförande
Samverkan och delaktighet
Arbetsgivare och medarbetare skall samverka, enligt intentionerna i policydokumentet ”Samverkan”, för
att åstadkomma en god arbetsmiljö.
Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och fördelar uppgifterna i verksamheten på ett sådant
sätt att flera chefer, eller andra medarbetare får i uppgift att verka för att risker förebyggs och en
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
Risker i arbetsmiljön kan vara av olika slag både fysiskt, psykiskt och psykosocialt som exempelvis en för
stor arbetsmängd, ständiga förändringar i arbetet, ensidigt upprepat och monotont arbete osv.
En god arbetsmiljö uppnås bäst genom samverkan och ett gemensamt ansvarstagande av alla medarbetare.
Väl fungerande arbetsplatsträffar och regelbundna medarbetarsamtal av god kvalitet är viktiga
förutsättningar för att medarbetare skall kunna vara delaktiga.
Arbetsmiljöpolicy
3(5)
Varje medarbetare måste också ha en grundläggande kunskap i arbetsmiljö för att aktivt kunna bidra till
förändringar.
I enlighet med landstingets policy om samverkan, skall arbetsmiljöaspekterna alltid beaktas på
arbetsplatsträffar. Härvid kan den enskilde medarbetaren och skyddsombuden genom sin roll och
kompetens inom arbetsmiljöområdet bidra med värdefull kunskap.
Basenhetsrådet är tillika skyddskommitté. Bland skyddskommitténs uppgifter är att noga följa
utvecklingen och att vara drivande vad gäller arbetsmiljöfrågor.
I samband med planerings- och förändringsarbete skall arbetsmiljökonsekvenser analyseras och beaktas.
Beslut skall föregås av samverkan i basenhetsråd och på arbetsplatsträffar. Lokala skyddsombud skall delta i
planerings- och förändringsarbete. Rutiner för detta skall finnas och vara kända.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Respektive förvaltning tydliggör vilka som är tilldelad Arbetsmiljöuppgifter och dessa skall regelbundet och
systematiskt undersöka arbetsförhållandena, bedöma risker och konstatera vilket behov som finns av
förbättringar.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall dokumenteras och integreras i de övriga verksamhetsfrågorna
samt omfatta alla förhållanden av betydelse för arbetsmiljön.
Beslut om åtgärder för att undanröja risker och vem som ska utföra dessa eventuella förbättringar skall
skrivas ner i en handlingsplan. Denna skall revideras årligen och prioriteras tidsmässigt.
Vilka rutiner och prioriterade områden som ska finnas i det systematiska arbetsmiljöarbetet skall tas fram i
samverkan.
Uppföljning
Uppföljning skall göras för att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskrifterna om
systematiskt arbetsmiljöarbete.
Det måste finnas kunskaper om hur arbetsmiljön ser ut för att kunna göra förändringar.
Samtliga förvaltningar/basenheter/arbetsplatser inom landstinget skall genomföra och dokumentera en
årlig uppföljning kopplad till målen med arbetsmiljöarbete.
Resultatet av uppföljningen skall redovisas i förvaltningarnas verksamhetsberättelser till landstinget samt
för landstinget som helhet i årsredovisningen.
Vidare har varje linjenivå skyldighet att rapportera till överordnad linjechef om arbetsuppgifter inte utförs
enligt arbetsmiljölagens intentioner.
Avslutning
Arbetsmiljöpolicyn skall ses som ett stöd för förvaltningarna/basenheterna/ arbetsplatserna i arbetet med
arbetsmiljöfrågor och vid upprättande av handlingsplaner.
Linjeorganisationen och den därmed sammanhängande samverkansmodellen skall främja förebyggande
insatser för arbetsmiljön.
Arbetsmiljöpolicy
4(5)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards