Föreläsning AML - Apladalens företagshälsovård

Arbetsmiljö
Människa
Arbetsmiljö
Arbetsplats
Vad är en god arbetsmiljö (exempel)?
Samarbete
Socialt klimat
Medinflytande
Tydliga roller
Ledarskap
Fysiskt säker
Ergonomisk
Regler
Arbetsmiljölagen
de grundläggande reglerna (RAMLAG)
Arbetsmiljöförordningen
ger
Arbetsmiljöverket
rätt att ge ut föreskrifter (AFS)
Lagens syfte
Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet
Att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö
Tillämpningsområde
Allt arbete där arbetstagare
utför arbete för en
arbetsgivares räkning
Anpassa…
Arbetsförhållandena ska anpassas
till människors olika fysiska och
psykiska förutsättningar
På vilka sätt är vi olika?
Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande
Fysisk miljö
Luft, ljus, vibrationer och liknande
Maskiner, redskap och tekniska anordningar
Skyddsåtgärder mot bl a fall, el, brand och explosion
Psykisk miljö
Möjlighet till variation och sociala kontakter
Personlig och yrkesmässig utveckling
Självbestämmande och yrkesmässigt ansvar
Men VAD betyder ”tillfredsställande”
och VEM bedömer detta?
Planering
Hänsyn till arbetsmiljön ska
tas redan vid planeringen.
Tänk efter före!
Regelträdet
 Övriga föreskrifter i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)
anger innehållet
 Systematiskt arbetsmiljöarbete
beskriver de grundläggande
aktiviteterna
 Arbetsmiljölagen är grunden (roten)
för arbetsmiljöarbetet
Arbetsgivare är ansvarig för
arbetsmiljön och ska…
 vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och
olycksfall
 bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 instruera och informera de anställda för att undvika risker
 utreda ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud
 underrätta Arbetsmiljöverket om dödsfall, olyckor mm
 ha en organisation för rehabiliterings- och
anpassningsverksamhet
 fördela arbetsuppgifter
 anlita den företagshälsovård som behövs
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsgivaren ska undersöka, genomföra och följa upp
verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet
förebyggs samt att man uppnår en tillfredsställande
arbetsmiljö, bl a genom att:
göra riskbedömningar
utreda ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud
genomföra åtgärder
kontrollera åtgärderna
fördela arbetsuppgifter
Uppgiftsfördelning / delegering
chefen måste ha fått klart för sig vad som ska göras
chefen måste vara kompetent för de uppgifter som fördelats
chefen måste ha befogenhet och resurser
Kan man inte lösa arbetsuppgiften pga att resurser eller
befogenheter är otillräckliga ska den returneras till
ovanstående chef
Chefers uppgifter, exempel
känna till vilka arbetsmiljöregler som gäller verksamheten
informera om policies och rutiner
undersöka arbetsmiljön. Vilka metoder kan finnas?
genomföra skyddsrond
genomföra rehabilitering
samla in de uppgifter som behövs för att bedriva ett gott
arbetsmiljöarbete
Arbetstagarens ansvar
medverka i arbetsmiljöarbetet
följa föreskrifter
delta i genomförandet av åtgärder
använda skyddsanordningar och personlig
skyddsutrustning
påtala fel och brister
Gemensamt arbetsställe
Samverkan
Inte utsätta anställda i annan verksamhet för risk
Samordningsansvarig arbetsgivare ska finnas, t ex vid
fasta driftsställen
Ansvar har även bland andra…
De som hyr in arbetskraft
Tillverkare
Ensamföretagare
Redare
Installatörer
Lokalupplåtare
Importörer
Arkitekter, konstruktörer m fl
Minderåriga
Särskilda regler för dem under 18 år
Tänk på
Anpassning efter individens förutsättningar
Introduktion
Förbud mot riskfyllda arbetsuppgifter
Samverkan mellan arbetsgivare/arbetstagare
 Skyddsombud
om minst 5 arbetstagare sysselsätts
 Huvudskyddsombud
om flera skyddsombud finns
 Regionalt skyddsombud
om skyddskommitté inte finns
 Skyddskommitté
om minst 50 arbetstagare finns
Skyddsombudets roll
 företräda arbetstagarna
 vaka över skyddet
 vaka över att AG uppfyller
kraven i AML
 delta i planeringen av
• ny teknik
• organisationsförändringar
• nya/förändrade lokaler
 delta i riskbedömningar
 delta vid upprättandet av
handlingsplaner
Skyddsombudets rättigheter




att få utbildning för jobbet
att få den tid som behövs
att ta del av handlingar mm
att inte få försämrade
arbetsförhållanden
 att avbryta arbete vid
omedelbar och allvarlig fara
 att få en fråga behandlad i
skyddskommittén
 mm
Skyddskommitténs uppdrag
Behandla frågor om t ex:
 SAM – handlingsplaner
 företagshälsovård
 kemikalier
 upplysning och information
 rehabilitering/arbetsanpassning
 nya processer/lokaler/metoder/
organisation
Arbetsmiljöverket - ser till att lagar och regler följs
genom att:
inspektera och kräva in uppgifter
meddela förelägganden och förbud
Inom verket är det arbetsmiljöinspektionen
som utför arbetsuppgifterna.
Påföljder
Föreläggande
Förbud
Sanktionsavgifter
Vite
Böter
Fängelse
Föreskrifter med direkt straffsanktion
finns för bland annat
Tillstånd
Märkning
Godkännande
Läkarundersökningar
Särskilda villkor
Skyldighet att anmäla
Förbud
Förteckningar
Arbetsmiljöverkets beslut överklagas
till förvaltningsrätten
Skriftligt
Inom 3 veckor
Ange vilket beslut som överklagas och
vilken ändring som önskas
Aktörer
FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN
• Rådgivande
• Stödjande
ARBETSMILJÖVERKET
• Tillsyn
• Kontroll
SKYDDSOMBUD
• Påtryckare
• Resursperson
ARBETSGIVAREN
• Förebygga och utveckla
• Instruera och informera
• Systematiskt arbetsmiljöarb
ARBETSTAGAREN
• Följa lagstiftning och regler
• Medverka
• Använda skyddsutrustning
SKYDDSKOMMITTÉN
• Policyfrågor
• Granskare
Systematiskt ArbetsMiljöarbete
Krav vilka baseras på
AFS 2001:1
Gäller ALLA arbetsställen
Systematiskt ArbetsMiljöarbete
Samordnas med verksamhetens styrning
Personer som ansvarar för verksamheten
ska också ha ansvar för arbetsmiljön
Om arbetsmiljöarbetet sker utanför den
dagliga verksamheten blir det en onödigt
tung och svårstyrd sidovagn
SAM-processen
Styrprocesser
Centrala processer
Stödprocesser
Arbetsmiljöpolicy
Hur vill man att arbetsmiljön skall
vara på lite längre sikt?
I en policy beskrivs hur man vill att
arbetsmiljöförhållandena skall vara
Tydlig och konkret policy
Undersök arbetsförhållandena
Exempel på faktorer som påverkar:
Arbetsorganisation
Arbetsinnehåll
Belysning
Farliga ämnen
Inflytande
Klimat
Samarbete
Riskbedöm, åtgärda och följ upp
Riskbedömning av den
befintliga arbetsmiljön
Riskbedömning vid
förändring i verksamheten
Allvarliga eller inte?
Skriftlig dokumentation
Riskbedöm, åtgärda och följ upp
Åtgärda risker som kommit fram
Åtgärda de viktigaste riskerna först.
Försök få bort dem vid källan!
Om svårt att eliminera instruktioner, handledning,
personlig skyddsutrustning
Handlingsplan
Det som inte går att göra
omedelbart, dvs samma eller de
närmaste dagarna, skriver ni ner
i en handlingsplan.
Skriv även ner när åtgärderna
ska genomföras och vem som
har ansvaret
Uppföljning
Så snart som möjligt kontrolleras
att åtgärderna givit de resultat
som varit tanken
Om åtgärderna INTE har givit
önskat resultat görs en ny
undersökning/riskbedömning
DOKUMENTERA!