Arbetsmiljölagen och SAM -Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljölagen och SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljölagen
Kap 1:Lagens ändamål och tillämpningsområde
§1 Arbetsgivaren har ansvar för att förebygga
ohälsa och olycksfall samt även i övrigt uppnå
en god arbetsmiljö.
Vad är arbetsmiljö?
Teknik
Arbetsinnehåll
Arbetsorganisation
Fysisk
påverkan
•
•
•
•
Rörelse aktivitet
Strålning
Belastning
Inomhusklimat
•
•
•
•
Monotont
Fröslitningsskador
Belastningsskador
Stor arbetsmängd
•
•
•
•
Kraftigt styrt
Enahanda
Högt tempo
Schemaläggning
Psykisk
påverkan
•
•
•
•
Rädsla för teknik
Ökade kunskapskrav
Generationsklyftor
Ständigt tillgänglig
•
•
•
•
•
Meningsfullhet eller ej
Värderingar
Höga eller oklara krav
Risk för hot och våld
Återkoppling
•
•
•
•
•
Möjlighet till påverkan
Arbetsklimat
Ständiga förändringar
Oklara rollförväntningar
Otrygghet i anställning
Social
påverkan
•
•
•
Sätt att kommunicera
Distansarbete
Hinder pga buller eller
liknande
•
Hindrar kontakt med
andra
Socialt utarmat
Krav på ”socialitet”
ensamarbete
•
Möjlighet att ingå i
team
Kränkningar
Tolerans gentemot
olikheter
Schemaläggning
Tillgång till avlastning
•
•
•
•
•
•
•
Vad är god arbetsmiljö?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fysiska behov är tillgodosedda
Fysiska miljön
Anpassade Lokaler
Arbetsklimat. Samarbete, samma mål
Trygghet, psykosocialt och fysiskt
Bli sedd, är behövd, bekräftelse, feedback
Lagom belastning, stress, ansvar mm. och även den fysiska
Återhämtning
Utveckling
Lönen
Meningsfulla arbetsuppgifter
Klara förväntningar på roller och arbetsinnehåll mm.
Feedback
Skyddsombudets roll
• Medarbetarnas företrädare i frågor som rör
arbetsmiljön.
• Göra huvudman uppmärksam på problem.
• Kontrollera att huvudman uppfyller de krav
som finns på systematiskt arbetsmiljöarbete.
Ska involveras vid planering av alla frågor som rör
arbetsmiljön bl a:
• Ombyggnad och flytt
• Förberedelse för en omorganisation
• Införandet av nya arbetsmetoder
Ingen får hindra skyddsombudet och huvudmannen
är skyldig att meddela skyddsombudet förändringar
som berör arbetsmiljön. Har rätt till alla handlingar
som krävs för att sköta sitt uppdrag.
Vad är psykosocial arbetsmiljö?
• Individens tankar, scheman, beteenden,
attityder, resurser mm
• Det sociala sammanhang som individen
befinner sig i och samspelet inom denna
grupp
• Samspelet mellan individ och dess omgivning
– där dessa två kretsar möts.
Psykosociala hälsorisker
•
•
•
•
•
•
•
•
Våldsrisker
Ensidigt och monotont arbetsinnehåll
Stor arbetsmängd, högt arbetstempo, tidspress.
Arbete med människor
Trakasserier, mobbing, konflikter
Rollkonflikter, otydlig rollfördelning
Otrygghet i anställningen
Dålig eller ingen återkoppling
Psykosociala konsekvenser i
verksamheten
•
•
•
•
•
•
•
Tillbud och ”felhandlingar”
Konflikter och samarbetssvårigheter
Syndabocks sökande
Arbetsskador och sjukfrånvaro
Personalomsättning och kompetensförlust
Andra produktionsstörningar
Kränkningar kan vara både en orsak och ett
symtom på andra arbetsmiljöfaktorer.
Kränkningar och mobbing
Kränkande särbehandling/mobbing menas handlingar som
upprepas över tid, av en eller flera mot en eller ett fåtal. Den
eller de som blir utsatta befinner sig i underläge och löper risk
att drabbas av ohälsa.
Kränkande särbehandling i arbetslivet AFS 1993:17
Arbetsgivaren ska:
• Planera och organisera i förebyggande syfte
• Klargöra att kränkningar inte accepteras
• Ha rutiner för att fånga upp tidiga signaler
• Snarast vidta åtgärder
• Ha rutiner för snabb hjälp och stöd
Kap 2: Arbetsmiljöns beskaffenhet
• Arbetsmiljön skall vara tillfredställande med
hänsyn till arbetets natur och den sociala och
tekniska utvecklingen i samhället.
• Arbetsförhållandena skall anpassas till
arbetstagarnas olika förutsättningar fysiskt
och psykiskt.
Kap. 3 Allmänna skyldigheter
• Alla verksamheter är skyldiga att bedriva ett
organiserat arbete för att förbättra
arbetsmiljön, s k systematiskt
arbetsmiljöarbete SAM.
• Arbetsgivaren och medarbetarna ska
samverka för att skapa en god arbetsmiljö.
Ansvarsfördelning:
Huvudmans ansvar:
Medarbetarens ansvar:
• Vidta alla åtgärder som
behövs för att förebygga
ohälsa och olycksfall.
• Instruera och informera
• Organisera
rehabiliteringsarbete.
• Anlita den
företagshälsovård som
behövs.
• Medverka i
arbetsmiljöarbetet
• Följa föreskrifter och
rutiner
• Underrätta arbetsledare
eller skyddsombud om
risker
Fördelning av ansvar
• Till nivå där bästa kunskap och operativa
förmågan finns
• Krav: Tydlig, tillräckliga kunskaper, tillräckliga
resurser/befogenheter
• Person anställd i verksamheten
• Kap: 4 Bemyndiganden
• Kap 5: Minderåriga
• Kap: 6: Samverkan mellan arbetstagare och
arbetsgivare
• Kap: 7 Tillsyn
• Kap: 8 Påföljder
• Kap: 9 Överklagande
SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete
AFS 2001:1
• § 1 Gäller för alla arbetsplatser
• § 2 Arbetsgivarens ansvar att undersöka, genomföra och
följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och
olycksfall förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö
uppnås.
• § 3 Naturlig del i det dagliga arbetet
• § 4 Arbetsgivaren ska arbetstagarna och skyddsombuden
en möjlighet att medverka.
• § 5 Policy och rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska gå till.
• § 6 Uppgiftsfördelning och tillräcklig kompetens
• § 7 Information och skriftliga instruktioner för
arbetstagarna.
Innebär att alla arbetsplatser ska ha
dokumenterade RUTINER för:
•
•
•
•
Undersöker risker
Riskbedömning
Åtgärdar
Kontrollerar och följer upp fel och brister
Rutinerna gäller både fysisk, psykisk och social
arbetsmiljö. Om man följer rutinerna har man
större möjlighet att kartlägga och åtgärda brister så
tidigt som möjligt.
Rutiner
Vilka är våra rutiner för att undersöka vår
arbetsmiljö?
•
•
•
•
Hur undersöks arbetsmiljön?
Hur görs uppföljning?
När?
Vem är ansvarig?
Tips! Upprätta en årssnurra.
Skapa underlag:
•
•
•
•
•
•
Tillbud och olyckor
Arbetssjukdom/besvär
Sjukfrånvaro
Regelverk
Arbetsinstruktioner
Standarder, praxis
Från grovanalys till djupanalys
Grovanalys
• Checklistor
• Enkäter
• Personalmöte
• Skyddsrond - prata med medarbetare/skyddsombuden
för att identifiera och hinna göra förebyggande
åtgärder.
• Utvecklingssamtal
• Mätningar
• Medicinska kontroller
• Intervjuer
Djupanalys
Riskbedömning
AFS §8
Riskbedömning och konsekvensanalys ska göras:
• Regelbundet
• Vid förändringar i
organisationen/verksamheten.
Riskbedömning ska göras innan den
planerade förändringen, och gälla och
avse tiden efter.
•
•
•
•
•
•
Nya arbetstider
Nya arbetsmetoder, produktionsförändring
Ändrat, utökat arbetsinnehåll
Personalneddragning
Nya gruppsammasättningar
Om- och nybyggnad
Handlingsplan:
Verksamheten ska upprätta handlingsplan
utifrån riskbedömningen.
AFS § 11 arbetsgivaren ska omedelbart eller så
snart som möjligt genomföra de åtgärder som
behövs för att förbygga ohälsa och olycksfall i
arbetet. Genomförda åtgärder ska kontrolleras.
Åtgärder som resultat av
riskbedömningen.
•
•
•
•
•
Ta bort riskkällan
Begränsa riskerna vid källan
Gemensamma skyddsåtgärder
Individuella skyddsåtgärder
Informera om kvarvarande risker
Uppföljning
AFS § 11 Arbetsgivaren ska varje år göra en
uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet.