3. Vill ni ha hjälp med att hitta, bedöma och åtgärda

advertisement
3. Vill ni ha hjälp med att hitta, bedöma och åtgärda arbetsmiljörisker på
ert företag?
Fakta
Risker för ohälsa och olycksfall kan finnas i den fysiska miljön på arbetsplatsen, till exempel
vid buller eller vid användning av farliga maskiner eller ämnen. Hot, konflikter, mobbing
eller ett alltför högt arbetstempo är också sådant som kan skapa ohälsa. Samma sak gäller
relationer och samarbetssvårigheter på arbetsplatsen, till exempel mellan chefer och anställda
eller mellan kunder och anställda. Arbetsmiljölagen anger att arbetsgivaren ska ansvara för
att sådana risker försvinner eller minskas.
Enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet ska regelbundna riskbedömningar göras och
åtgärder vidtas om det förekommer risker i arbetsmiljön.
Företagshälsovården samarbetar ibland med Arbets- och miljömedicinska kliniker vid de
olika universitetssjukhusen. Där finns tillgång till kompletterande expertkunskap inom såväl
det medicinska som psykologiska och tekniska området.
Fördjupningsfrågor
Bedömer ni regelbundet risker för ohälsa och olycksfall på er arbetsplats?
Bedömer ni regelbundet den psykiska och sociala arbetsmiljön?
Finns det särskilda verksamheter eller områden ni skulle vilja ha hjälp med att riskbedöma?
Finns det kunskaper och erfarenheter från tidigare gjorda riskbedömningar som kan
användas?
Vill ni ha hjälp med att genomföra åtgärder som minskar risken för ohälsa och olycksfall?
Vill ni ha hjälp med att öka trivseln på företaget?
Vill ni ha hjälp att bedöma arbetsmiljö- och hälsokonsekvenser vid verksamhetsförändring?
Vill ni ha hjälp med yrkeshygieniska mätningar av damm, gaser och lösningsmedelsångor?
Vilka tjänster kan man köpa?
Exempel på tjänster som kan köpas är
• arbetsmiljögenomgång/kartläggning av risker för uppkomst av ohälsa och olycksfall i
arbetet, såväl fysiska som psykiska och sociala arbetsmiljörisker
• bedömning av risker
• genomgång av arbetsplatsen för att avgöra riskexponering – till exempel utförande av
yrkeshygieniska mätningar
• hjälp med förslag till åtgärder för att undanröja eller minska risker som påträffats
• uppföljning och utvärdering av vidtagna åtgärder
• ergonomiska genomgångar av enskilda arbetsplatser eller hela arbetsstället.
Se utbildningar på prevent.se/utbildning
Se skrifter på prevent.se/bokhandel
Download