ARL1201 - Arbetsmiljö och säkerhet

ARL1201 - Arbetsmiljö och säkerhet
50 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:14
Mål
Mål för kursen
Kursen skall ge kunskaper om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet med inriktning
mot valt verksamhetsområde. Kursen skall även ge förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ,
företag och samhälle. Kursen skall ge kunskaper om hur man kan påverka sin egen och andras
arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och hur man medverkar till att skapa goda
arbetsförhållanden.
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
–
–
–
–
–
–
ha kunskap om hur sociala kontakter, samarbete, inflytande och personlig utveckling påverkar
människors hälsa och arbetsförmåga
ha kunskap om hur fysisk och psykisk arbetsmiljö och arbetsorganisation har betydelse för
individ, företag och samhälle
kunna vidta åtgärder vid olycksfall och förstå betydelsen av förebyggande åtgärder och
rehabilitering
kunna utföra vissa enkla elarbeten och kunna arbeta på ett ur elsäkerhetssynpunkt lämpligt sätt
inom valt verksamhetsområde
ha grundläggande kunskaper om brand och brandbekämpning
känna till och kunna tillämpa lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet.
Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänt
Eleven ger exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljö och hälsa samt tillämpar lagar och
bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet i sitt arbete.
Eleven bedömer risker för olycksfall, brand och arbetsskador samt medverkar aktivt till god och säker
arbetsmiljö.
Eleven utför med handledning vissa enkla elarbeten och tillämpar regler om elsäkerhet.
Eleven utför första hjälpen vid ett fingerat olycksfall.
Kriterier för betyget Väl godkänt
Eleven beskriver arbetsmiljöns betydelse för hälsa och arbetsförmåga och diskuterar olika förslag på
hur arbetsmiljö och säkerhet kan förbättras.
Eleven medverkar aktivt till att skapa och utveckla goda arbetsförhållanden.
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt
Eleven beskriver och bedömer en fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt föreslår förbättringar och
motiverar sina ställningstaganden.
Eleven beskriver samband mellan arbetsorganisation och psykisk hälsa samt bedömer en fysisk och
psykosocial arbetsmiljö och föreslår förbättringar.
Skolverket 2011-03-22