Karlstads universitet
Avdelningen för sociala studier
Kurs: Ekonomi och förvaltning 7,5 hp
Individuell tentamen
Uppgift 1.
Kommunen har en längre tid haft stora kostnader för personer med missbruk och psykiska
problem (dubbeldiagnoser). Fullmäktige har beviljat pengar till att starta ett boende, med
daglig verksamhet kopplat till boendet. Enligt beslut har det beviljats 2500:-/dyng/boende.
Din uppgift är att starta verksamheten med boende och daglig verksamhet för 10 personer. I
kommunens regi eller som privat verksamhet.
När du har startat verksamheten, följer du upp den samma ett år. Under det första året har du
haft behov av rekrytering och introduktion som extra kostnad. Du har kanske startkostnader
för övrigt, som onormalt hög personalkostnad. Beräkna kostnader för rekrytering,
introduktion, inskolning och andra kostnader som är aktuella och kommentera dessa.
Under det första året har en person varit sjukskriven vid flertal tillfällen, fyra gånger 3 dagar,
en gång 1 vecka och en gång 1 månad, vad kostar detta för din verksamhet?
Du har under det första året haft problem att fylla alla 10 platser du har planerat för. Vad
innebär det för din ekonomi och hur kan du parera detta?
Steg 1. Gör en beräkning för startkostnader
Steg 2. Gör en driftbudget till verksamheten.
Steg 3. Beskriv läget i slutet av år ett.
Steg 5. Gör en driftbudget till år två utifrån ditt resonemang om år ett.
Uppgift 2
Kommunfullmäktige har i samband med beslutet att bevilja pengar till verksamheten beslutat
att verksamheten skall målstyras enligt samma principer som alla andra kommunens
verksamheter. Din uppgift är beskriva de övergripande målen (inriktningsmål), vilka resultat
ni önskar att nå (effektmål) och hur ni ska kunna nå målen (produktionsmål).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anvisningar:. Budgeten skall vara rimlig, du behöver inte räkna exakt (du kan avrunda på
tusen kronors nivå) om du inte vill. Jag kommer inte att kontrollräkna alla tjänster mm. Det
viktiga är att du kopplar ihop ”tänket” styrning-ekonomi-verksamhet-kvalitet.
Bedömning: För betyget godkänd skall tentamens samtliga uppgifter vara litteraturanknutna,
genomförda och kommenterade, samt att beräkningarna är verklighetstrogna. För betyget Väl
Godkänd krävs att kommentarerna följs upp med resonemang utifrån föreläsningar och
litteraturen och annat material från kursen.
Omfattning: 5-10 sidor, antalet sidor kan vara olika beroende på hur du väljer att redovisa
siffermaterialet.
Inlämning: torsdag 28/2 kl. 15.00 (eller poststämpel 28/2)
Lycka till/Anna-Liisa