här.

advertisement
Vad är ljus?
Går det att
böja?
Hur skapar
en generator
ström?
Hur fungerar ett
blåsinstrument?
Ger
lågenergilampor
samma ljus?
Går tiden
långsammare när
man kör fort?
Ligger alla
satelliter på
samma
höjd?
Varifrån
kommer
energin i ett
kärnkraftverk
?
Varför är
himlen blå?
Mål och innehåll Fysik B
Fördjupning
• utveckla förmåga att planera, genomföra samt
muntligt och skriftligt redovisa och tolka resultat
• kunna beskriva och analysera samt matematiskt
behandla
• ha fördjupad kunskap om begreppen kraft,
massa, arbete, energi och rörelsemängd
Mål och innehåll Fysik B
Nya områden
• elektriska och magnetiska fält, induktion, mekaniska
och elektromagnetiska vågor
• atomers struktur, energinivåer och atomspektra samt
ha kännedom om fotonbegreppet
• joniserande strålning, radioaktivt sönderfall, fission
och fusion samt massa – energiekvivalensen
• känna till huvuddragen i universums storskaliga
utveckling
• kunna diskutera miljöfrågor och etiska frågor med
anknytning till fysiken.
Exempel på Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänd
• ..Eleven medverkar vid val av metod och utformning av
experimentella undersökningar.
Eleven använder matematiska modeller för att behandla
väldefinierade fysikaliska problemställningar..
Kriterier för betyget Väl godkänd
• ..Eleven föreslår metod för och utformning av
experimentella undersökningar.
Eleven bearbetar och utvärderar erhållna resultat utifrån
teorier och ställda hypoteser..
Kriterier för betyget Mycket väl godkänd
• ..Eleven tillämpar ett naturvetenskapligt arbetssätt,
planerar och genomför undersökande uppgifter såväl
teoretiskt som experimentellt, tolkar resultat och värderar
slutsatsernas giltighet och rimlighet..
Mer information?
Kursplan, Betygskriterier
http://www.skolverket.se
Planering, laborationer m.m.
Utdelas under kursens gång samt
lägges i konferens ”FyB” i FirstClass
Download