Instruktioner till vinterns ”vinterpratare” i N3a

advertisement
Instruktioner till vinterns ”vårvinterpratare” i S3
Sommarpratare är en tradition som Sveriges radio har haft i många år. Varje sommar inbjuds ett antal mer eller
mindre kända personer till att hålla ett radioprogram, som består av musik och däremellan lättsamt prat. Er
taluppgift på B och C-kursen är att göra ett ”vårvinterprat”, som sedan ska läggas upp nätet för att sedan sändas i
klassen.
 Vinter/sommarpratare pratar vanligtvis om sig själv, sina egna
erfarenheter, sin verksamhet eller sin sysselsättning. Innehållet
väljs utifrån personliga preferenser och består ofta av små
anekdoter såväl personliga som andra.
 Ofta förekommer personliga åsikter. Ibland kan hela
programmet vara en presentation av talarens åsikter inom ett
för talaren viktigt ämne.
 Använd sentenser och citat från andra från litteratur, som har
betydelse för sig och ditt tema, för att krydda upp din
framställning. Tänk på att inte använda alltför slitna uttryck…
 Vårvinter/sommarprataren väljer också egen musik, som
kommenteras och presenteras. I ert fall är det lämpligt att tänka
på längden på den musik som ni vill spela, samt att ni troligen
inte hinner med mer än en låt, så välj med omsorg.
 Upphovsrätten säger att man inte får citera musik så jag
rekommenderar att ni använder musik som är licensierad under
Creative Commons en bra utgångspunkt är sajten. Inga tal som
använder material som är skyddat av upphovsrätten måste se
till att ha tillstånd för att använda det. Om vi finner att någon
lägger upp något i strid med upphovsrätten så kommer det att
plockas bort. Ett sajttips på CC musik är
http://www.jamendo.com/en/
 Skriv ett manus. Det gör det lättare för er att veta att ni kan
fylla tiden och hålla er inom den angivna tidsramen.
 Tänk på era lyssnare och på att göra ert ”prat” intressant för
dem också.
 Ert vårvinterprat skall vara 7-9 min. Absolut inte mer!!!
Vanligtvis har man lika mycket prat som musik.
 Ni skall lägga upp ett färdigt prat på http://talbanken.se
 Till ert tal ska ni också bifoga en kort presentation av er själv
och det som ni tänk tala om, en liten puff, tillsammans med
passande bild.
Bedömning och betygskriterier
Talen kommer att bedömas i två kurser, både i svenska B och svenska C
Svenska B
Mål
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, göra sammanställningar och utredningar
samt dra slutsatser och föra fram argument, så att innehåll och budskap blir tydliga och anpassade
till målgrupp och syfte
kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer samt mellan
texter med anknytning till vald studieinriktning
kunna göra iakttagelser av och diskutera språkliga skillnader som exempelvis kan bero på ålder,
kön, yrke, uppväxtort och bostadsort
Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänt
Eleven samlar, sovrar och sammanställer med handledning material för muntlig och skriftlig
framställning ur olika informationskällor, argumenterar och drar slutsatser i en form som är
anpassad efter målgrupp och syfte.
Eleven tillägnar sig litterära texter från skilda epoker och kulturer via böcker, teater och film och
påvisar samband och skillnader.
Eleven diskuterar innehåll, gestalter och bärande tankar i texterna och redovisar sina intryck i tal
och skrift.
Eleven redogör för några betydelsefulla författarskap och idéströmningar.
Kriterier för betyget Väl godkänt
Eleven söker uppslagsrikt på egen hand relevant material för skriftlig och muntlig framställning
samt granskar och värderar informationen.
Eleven planerar i tal och skrift sin framställning väl och förmedlar med stilistisk säkerhet i olika
sammanhang erfarenheter, kunskaper och underbyggda åsikter på ett intresseväckande och
övertygande sätt.
Eleven reflekterar vid läsningen av texter över de samhälleliga och kulturella faktorer som format
texten och över textens giltighet för vår tid.
Eleven gör iakttagelser om bildbaserade mediers uttrycksmedel och analyserar självständigt
sådana medier.
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt
Eleven läser texter av många olika slag och diskuterar och analyserar texterna i förhållande till den
miljö, den tid och det samhälle där de har uppstått.
Eleven tolkar bildspråk och uppfattar olika innebörder i lästa texter.
Eleven analyserar och bedömer i tal och skrift argumentationen i olika slags texter och medier och
drar egna slutsatser.
(kommer att bedömas i samband med responsarbetet, som kommer att ske på twitter i svenska B)
Svenska C
Mål
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
ha fördjupat sina kunskaper om texter och textuppbyggnad
känna till det offentliga talandets villkor
känna till vilka presentationsformer som digitala medier kan erbjuda
kunna uttrycka sig i tal och skrift så att eleven kan göra sig gällande i sammanhang som ställer
höga krav på engagemang, kunskaper, argumentationsförmåga, vederhäftighet och precision
kunna variera sitt språk med hänsyn till syfte och mottagare
kunna på egen hand läsa och analysera texter, speciellt sådana som har anknytning till elevens
studieinriktning
kunna i olika källor, såväl tryckta som digitala, söka, sovra och värdera och ta ställning till material
för att kunna göra sammanställningar, utredningar och argumenteringar
kunna kritiskt granska och värdera argumentation och budskap i olika medier.
Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänt
Eleven följer i sin muntliga framställning de normer som gäller för det offentliga språket i tal.
Eleven resonerar om texters och andra mediers innehåll, form och budskap.
Eleven sovrar och värderar inslag i olika källor och sammanställer med handledning dessa till egna
korta utredningar, rapporter och presentationer så att huvudpunkterna framgår.
Eleven omarbetar sina texter och utnyttjar andras synpunkter.
Eleven utnyttjar digital teknik för att göra enklare presentationer.
Eleven redogör för olika aspekter av språket som kommunikationsmedel och analyserar och
modifierar sitt språk efter den aktuella situationen.
Kriterier för betyget Väl godkänt
Eleven anpassar sig i tal och skrift till det offentliga språkets normer.
Eleven söker på egen hand i olika källor, granskar dessa kritiskt samt utformar på egen hand
utredningar, rapporter och presentationer, där eleven gör bedömningar och drar slutsatser.
Eleven ger konstruktiva kommentarer till andras texter.
Eleven utnyttjar digital teknik, till exempel multimedia, för mer avancerade presentationer.
Eleven analyserar olika språkliga sammanhang och visar förståelse för de många variationer av
språket eleven möter i samhället.
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt
Eleven granskar och värderar kommunikation av olika slag utifrån teoretiska kunskaper inom
området, drar egna slutsatser och tillämpar sina kunskaper och erfarenheter i både tal och skrift.
Eleven prövar olika uttrycksmedel och vägar för att framföra budskap, granskar och drar slutsatser
om effekter på mottagaren samt bearbetar och experimenterar för att uppnå avsedd verkan.
Download