Företag, ansvar och miljö

advertisement
Företag, ansvar och miljö
I det här momentet ingår ett fördjupningsarbete som innefattar Svenska, Samhällskunskap
och Naturkunskap.
Uppgiften går ut på att undersöka hur de stora företagen arbetar med miljöfrågor och vilket
ansvar de tar när det handlar om vårt samhälle och vår miljö.
Många företag är noggranna med att lyfta fram sina insatser på det här området så du kan
hitta en hel del information på deras webbplatser. Du kan dessutom ta kontakt med
företaget via mail eller telefon om så önskas.
Uppgiften kommer att presenteras i form av ett fördjupningsarbete. Ramarna för arbetet
finns i filen ”Rapportmall”
Exempel på sådant du kan undersöka:






Varför arbetar företag med miljöfrågor?
Vad har företaget för miljöpolicy?
Hur jobbar företaget för en god miljö?
Hur påverkar företaget miljön?
Hur hanterar företaget sin miljöpåverkan?
Vilka regler har företaget att förhålla sig till (nationellt och internationellt)
Exempel på företag att titta närmare på (välj ett):
















McDonalds
Scania
E.On
Arlanda
Apple
Scan
Spendrups
H&M
Volvo
Ericsson
Vattenfall
SAS
LKAB
Arla
SL
Coop
Betygskriterier för Svenska A:
Kriterier för betyget Godkänd
Din text är sammanhängande och utan talspråk
Du har bearbetat din text och tagit bort de flesta stavfel, särskrivningar och liknande och du
har en i huvudsak korrekt meningsbyggnad.
Du har gjort enklare informationssökningar på Internet och i databaser, du anger dina källor
och resonerar om dina källors tillförlitlighet (är källkritisk).
Ditt arbete följer i huvudsak rapportmallen.
Ditt arbete har gett dig fördjupade kunskaper inom ämnet Företag, ansvar och miljö.
Kriterier för betyget Väl godkänd
Du skriver en i huvudsak korrekt utredande text där tankegången klart framgår.
Du följer rapportmallen utan större problem.
Du har bearbetat din text löpande under arbetets gång
Du använder relevanta (trovärdiga) källor som du granskar kritiskt.
Kriterier för Mycket väl godkänd
Du använder ord (och stil) som är passande och lagom formell.
Du bearbetar självständigt och insiktsfullt din text utifrån dina teoretiska kunskaper om
språket. Och du följer rapportmallen så gott som perfekt.
Betygskriterier för Samhällskunskap A:
Kriterier för betyget Godkänd
Du väljer ett företag och väljer ut ett antal relevanta frågor som du vill besvara
Du söker, väljer ut och sammanställer fakta från pålitliga källor
Du beskriver företagets miljöarbete och anger orsaker och konsekvenser till detta
Du presenterar dina resultat i en rapport
Kriterier för betyget Väl godkänd
Du identifierar och problematiserar svagheter och styrkor i valda företags miljöarbete
Du analyserar och värderar den information du hittat och behandlar den utifrån olika
perspektiv.
Du visar att du värderat de olika källor du använt dig av och din undersökning är metodiskt
genomförd
Kriterier för betyget Mycket väl godkänd
Du drar slutsatser och föreslår lösningar på de problem du finner hos ditt
undersökningsobjekt
Du visar ett kritiskt förhållningssätt till fakta, tolkningar och värderingar, i ditt arbete
Betygskriterier för Naturkunskap A:
Kriterier för betyget Godkänd
Du beskriver de miljöproblem som företaget bidrar till.
Du diskuterar hur företaget arbetar med återandvänding och långsiktig resursanvändning.
Kriterier för betyget Väl godkänd
Du analyserar företagets miljöpolyci och hur den påverkar dig, naturen och samhället i stort.
Du diskuterar vilka konsekvenser företagets verksamhet och ställningstagande i miljöfrågor
får.
Kriterier för betyget Mycket väl godkänd
Du visar ett kritiskt förhållningssätt till fakta, tolkningar och värderingar, i ditt arbete.
Du analyserar och jämför olika miljöproblem, med avseende på orsaker och effekter.
OBS! För de högre betygen krävs att även kriterierna för lägre betygen
uppfylls.
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards