Arbetsmiljökartläggning psykosocial arbetsmiljö

Uppdragskatalog Förebyggande uppdrag
2015
Arbetsmiljökartläggning psykosocial arbetsmiljö
Alla bör kunna jobba ett helt arbetsliv med bibehållen arbetshälsa. Därför slår Arbetsmiljölagen fast att arbetsgivaren ska förebygga ohälsa och olycksfall och skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare. Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika fysiska
och psykiska förutsättningar, inte tvärtom.
Psykosocial arbetsmiljö
Den psykosociala arbetsmiljö, som omfattar t ex hur vi agerar människor emellan, personlig utveckling, anställningstrygghet, ledarskap, stress, jämställdhet och mycket annat. Liksom för den fysiska arbetsmiljön så har arbetsgivaren ett lagstadgat ansvar för den psykosociala arbetsmiljön.
Det goda arbetet innebär att det finns en balans mellan arbetets krav och individens resurser. Den
psykosociala arbetsmiljön handlar om möjligheter till ett stimulerande arbete, personlig utveckling
och psykisk hälsa.
Syfte
Kartlägga och bedöma psykologiska och sociala arbetsmiljöfaktorer genom undersökning och bedömning av hälso- och arbetsmiljörisker avseende det psykosociala arbetsklimatet på
grupp eller organisationsnivå. Säkerställa att arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskrifter efterföljs.
Feelgoods uppdrag inom området ger kunskap och underlättar arbetsmiljöarbetet.
Exempel på innehåll
Undersökning av den psykosocial arbetsmiljön via enkätundersökningar och/eller intervjuer
Riskbedömning av psykologiska arbetsmiljöfaktorer
Riskbedömning och analys vid förändring
Individuell och/ eller gruppbaserad bedömning avseende tex arbetsklimat, konflikt, kränkande
särbehandling
Vägledning till arbetsgivaren för att eliminera och reducera risker.
Kompetens för uppdraget
Psykolog, beteendevetare, organsationskonsult, hälsoutvecklare, företagssköterska
Pris
Per timme och kompetens eller per uppdrag