Hög arbetsbelastning, grupp

advertisement
Tillägg till utbildningsmodulen ”Arbetsmiljö”
Psykosocial arbetsmiljö: Hög
arbetsbelastning, grupp
Den psykosociala arbetsmiljön i det
systematiska arbetsmiljöarbetet

Vilka åtgärder ska du som chef vidta?
Det systematiska arbetsmiljöarbetet
Undersöka
arbetsförhållandena
Följa upp
Handlingsplan vid behov
Bedöma risker
Genomföra åtgärder
Nu: ”Bikupor” kring ett case
Case: Hög arbetsbelastning, grupp
Bakgrund:
Skyddsombudet på din enhet säger att många mår dåligt på grund av
hög arbetsbelastning och kräver att något görs.
Vad gör du som chef?
Undersöka arbetsförhållandena
•
•
•
•
Kartlägga vilka medarbetare det gäller, berörda arbetsområden, vilken grad,
period (varaktig eller topp?)
Prata med arbetsmiljöombuden och de fackliga förtroendevalda på
arbetsplatsen
Eventuell psykosocial arbetsmiljörond/”stressenkät” – fokus arbetsbörda
APT/personalmöte: hur upplever medarbetarna arbetsbelastningen?
Bedöma risker




Regelbundet ta upp rådande arbetssituation på APT och veckomöten
Flextidsrapporter/tidsredovisning, övertidsuttag
Följa upp medarbetarundersökningar
Psykosociala skyddsronder
Genomföra åtgärder/förebyggande insatser









Arbetsfördelning, bemanning, eventuell resursförstärkning, rationalisera
processer, prioritering
Stöd via företagshälsovården
Regelbundna psykosociala arbetsmiljöronder
Arbetsmiljö som stående punkt på APT/personalmöten
Introduktion
Rätt kompetens och förutsättningar
Stresshantering
Kort måndagsavstämning inför veckan
Uppmärksamma stressignaler hos medarbetare
Följa upp



Regelbunden avstämning arbetsbelastningen
Genomföra en psykosocial enkät som uppföljning etc.
Medarbetarsamtal
Detta regleras i:
Lagar:
Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljöverkets föreskrifter:
- AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete
- AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön
Lokala styrande dokument:
lokala rutiner för rehabiliteringsprocess (tidiga signaler på stress)
Exempel på friskfaktorer
INDIVID
 variation och utveckling
 eget ansvar
 yrkesstolthet
 meningsfullt arbete
 gemenskap
 rak kommunikation
 humor
 Ärlighet
GRUPP
 gemenskap
 rak kommunikation
 humor
 ärlighet
 förtroende
ORGANISATION
 korta beslutsvägar
 närvarande chef
 tydligt ledarskap
 återkoppling
 tydliga riktlinjer
 lyhördhet
Källa: Prevent
Vikten av att arbeta förebyggande









Högt i tak
Tydligt ledarskap
Engagemang
”Tänk efter före”
Lyssna på medarbetarna
Regelbundna bedömningar av arbetsmiljön
Hantera tillbud och ge akt på tidiga signaler
Samverka
God fysisk arbetsmiljö
Telefon: 08-700 13 00
Besöksadress: Sveavägen 44, Stockholm
E-post: [email protected]
Kontakta oss gärna!
www.arbetsgivarverket.se
Download