Psykosocial arbetsmiljö: Medarbetarundersökning

Tillägg till utbildningsmodulen ”Arbetsmiljö”
Psykosocial arbetsmiljö:
Medarbetarundersökning
Den psykosociala arbetsmiljön i det
systematiska arbetsmiljöarbetet

Vilka åtgärder ska du som chef vidta?
Det systematiska arbetsmiljöarbetet
Undersöka
arbetsförhållandena
Följa upp
Handlingsplan vid behov
Bedöma risker
Genomföra åtgärder
Nu: ”Bikupor” kring ett case
Case: Medarbetarundersökning
Bakgrund:
Myndigheten har genomfört en medarbetarundersökning och du som chef har precis
fått resultatet för din grupp.
Resultatet för ledarskapsfrågorna är riktigt lågt.
Vad gör du som chef?
Undersöka arbetsförhållandena
•
•
•
•
•
•
•
•
Egen genomgång av resultatet
Stöd i hur hantera frågan (till exempel personalfunktionen och/eller närmaste
chef)
Dialog arbetsmiljöombud/skyddsombud
Samla personalgruppen och presentera resultatet
Bilda subgrupper för diskussion och konkretisera resultatet
Vad är orsaken?
Respektera anonymiteten
Lyssna, efterfråga förbättringsförslag
Bedöma risker
Ett dåligt ledarskap är en känd risk för ohälsa, men ett dåligt
resultat i en medarbetarundersökning är inte ett bevis på att ditt
ledarskap är dåligt.
Finns det risker för ohälsa i gruppen?
Genomföra åtgärder/förebyggande insatser





Gemensam handlingsplan för de viktigaste områdena
- dock ej åtgärder gällande ledarskapet
Utlova samtal: du och överordnade chef
Individuell handlingsplan för ditt ledarskap
Ha arbetsmiljö som stående punkt på APT/personalmöten
Bra introduktion av nya medarbetare
Följa upp





Regelbundna avstämningar i gruppen
Genomförs åtgärderna?
Har de önskad effekt?
Uppföljande enkät för att se förändringen över tid
Daglig dialog
Detta regleras i:
Lagar:
Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljöverkets föreskrifter:
- AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete
- AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön
Lokala styrande dokument:
Personalpolicy, ledarskapspolicy, medarbetarskapspolicy motsvarande
Exempel på friskfaktorer
INDIVID
 variation och utveckling
 eget ansvar
 yrkesstolthet
 meningsfullt arbete
 gemenskap
 rak kommunikation
 humor
 Ärlighet
GRUPP
 gemenskap
 rak kommunikation
 humor
 ärlighet
 förtroende
ORGANISATION
 korta beslutsvägar
 närvarande chef
 tydligt ledarskap
 återkoppling
 tydliga riktlinjer
 lyhördhet
Källa: Prevent
Vikten av att arbeta förebyggande









Högt i tak
Tydligt ledarskap
Engagemang
”Tänk efter före”
Lyssna på medarbetarna
Regelbundna bedömningar av arbetsmiljön
Hantera tillbud och ge akt på tidiga signaler
Samverka
God fysisk arbetsmiljö
Telefon: 08-700 13 00
Besöksadress: Sveavägen 44, Stockholm
E-post: [email protected]
Kontakta oss gärna!
www.arbetsgivarverket.se