1 (1)
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Datum:
Sammanställning av kartläggning
Den första delen i det praktiska systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att skaffa sig en allsidig och aktuell bild av arbetsmiljön inom alla verksamheter och
arbetsplatser, alltså en nulägesbeskrivning.
Arbetsmiljön består av fysiska, psykiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljöfaktorer. Nedan dokumenterar ni allt ni går igenom även det som fungerar
och därför inte behöver riskbedömas. Se sidan 8 i häftet
Signalkällor
_________________________________________
Ansvarig chefs underskrift