Kursbevis för Psykosociala insatser vid schizofreni

advertisement
Kursbevis
Sandra Hansen
har genomfört webbutbildningen
Psykosociala insatser vid schizofreni
Psykosociala insatser vid schizofreni är en webbutbildning som bygger på Socialstyrelsens
nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Syftet
med utbildningen är att stödja och underlätta implementeringen av riktlinjerna och de
rekommendationer som finns där.
Efter genomgången webbutbildning har deltagaren fått större förståelse för att individen alltid
ska vara i fokus i vård och omsorg. Deltagaren har också lärt sig om ett urval psykosociala
åtgärder, evidensbaserad praktik och vikten av systematiskt uppföljningsarbete samt grunderna i
implementeringsarbete.
Deltagaren har också fått förståelse för hur personal inom hälso- och sjukvården kan arbeta
förebyggande för att förhindra att flickor i Sverige blir utsatta för könsstympning.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download