Stigma vid schizofreni och andra psykossjukdomar

advertisement
Stigma vid schizofreni och andra
psykossjukdomar
SOPHIAHEMMETS HÖGSKOLA, STOCKHOLM
14 OKTOBER 2015
Stigma
Att vara annorlunda
Kroppsligt funktionsnedsättning
Missbruk
Att tillhöra en annan grupp är majoriteten
(Goffman)
Stigmatiserande vård
De gamla mentalsjukhusen
”Vi och dom”
◦ Om funktionsnedsättning kunde avhjälpas
◦ Sjukdom normaliseras
STIGMATISERING MINSKAR
Stigma
Inom psykiatrin har inte stigmat minskat i samma utsträckning som inom andra
områden trots medicinska landvinningar.
Integreringen i samhället har i stort sett uteblivit.
Under 60-70-talen föräldrarnas fel.
De ”schizofrenogena mödrarna” (Frida Fromm Reichmann)
Motsägelsefull kommunikation i familjen. Hindrade föräldrar att träffa sina barn
Moderna behandlingsmetoder
Antipsykotiska läkemedel på 50-60 talet
Psykos har med sjukdom att göra
Men HUR integrera ???
Det saknas tillräcklig kunskap hos personal
Psykiatriska vården är inte tillräckligt rustad att stödja, behandla och förhålla sig till
Socialstyrelsens Riktlinjer för Psykosociala insatser vid schizofreni 2011
Närstående – Familj och vänner …
Stor börda som inte varit tillräckligt uppmärksammad.
Lena Flyckt 2010
Nio psykiatriska öppenvårdsmottagningar.
Objektiva och subjektiva bördan 20 tim/vecka. Nedstämdhet och ångest.
NSPH (Nationell samling för psykisk Hälsa) 2014
50% av tillfrågade har inte erbjudits hjälp och stöd (c:a 1500 svar)
EUFAMI (KU LEUVEN) 2013
Den typiska närstående: Kvinna omkring 60 år (80%) som tar hand om en son eller dotter 76%,
partner eller make 10%, bror eller syster 7%.
I genomsnitt 22 tim/vecka
Konsekvenser
Ordet SCHIZOFRENI har fortfarande stor negativ laddning
Japan: koordinationsförlust - störning i stället för splittrat sinne – störning
Forskningen har prioriterat Biologiska mekanismer, Genetik, Läkemedelsbehandling
INTE psykosociala behandlingsmetoder, närståendebördan mm
Med Socialstyrelsens Riktlinjer för Psykosociala Insatser lyfts äntligen för oss viktiga frågor
Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser,
Schizofreniförbundet
Stöd till Anhöriga. Stöd till de som är sjuka. Information till samhället
1976 den första föreningen Lillhagen Göteborg. IFS (Intresseföreningen för
Schizofreni)
Patienter, personal och anhöriga.
1987 Riksförbund. Fyra föreningar från Göteborg, Lund, Linköping och
Stockholm. 200 medlemmar
1995 Psykiatrireformens start 4000 medlemmar
Förbundet fick 38 miljoner av de 45 miljoner som staten gav i
stimulansbidrag till anhörig och kamratstödsverksamheten
2015 ungefär 3000 medlemmar
Riksförbundet Hjärnkoll
En kampanj som har blivit långsiktig från och med 2015
Trehundrafemtio personer i olika åldrar med olika erfarenheter av egen psykisk ohälsa
De kallas ambassadörer
De kan ge personliga berättelser om effekterna av vårdgivarnas ansträngningar. De har ofta
deltagit i utbildningar och seminarier mm anordnade av olika vårdgivare
Rädslan för psykisk sjukdom tycks ha minskat
Dock inte för schizofreni. Både allmänhet och psykiatripersonal fördomsfulla
Minst fördomsfulla
Nära anhöriga
Vänner och arbetskamrater
De som känner personerna mest
NÄR MÄRKS STIGMATISERINGEN MEST?
I boendet – bemötande av grannar, bostadsbolag,
bostadsrättsföreningar
Besök på sjukhus vid somatiska besvär – inte bli trodd hänvisad till
psykiatrin
När vänner sviker, och när förhållanden spricker – sjukdomens fel
När man söker jobb – man avstår från att berätta
HUR MINSKA?
Kunskap om psykisk sjukdom/ohälsa t ex via
hjärnkollsambassadörer
Medias etiska regler
Personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst bör få
mer utbildning i hur man bemöter personer med psykisk
ohälsa
Respekt och empati
Ny Patientlag 2015
Informationsplikten utvidgas och förtydligas
Hälso- och sjukvård får inte ges utan samtycke
Second opinion utvidgas
Kunna välja offentlig vård i hela landet
”Viktigt att ta tillvara den erfarenhetsbaserade kunskapen som patienter och
närstående har – på ett systematiskt sätt”
Rapport angående brukar- och närståendemedverkan/inflytande. Koncernstab hälso- och sjukvård VG-regionen Ännu ej färdigprocessad
Anhörigas börda
Omkring 20 tim/vecka
14% av nettoinkomst
”Närheten som halvtidsjobb” 201
Självstigmatisering
Ex. endast 50% av de som lider av depression söker vård
stigma
… personer med schizofreni …
MAN ÄR INTE SIN SJUKDOM
Tack för att ni lyssnade!
Per Torell
[email protected]
Ledamot i styrelsen och fd förbundsordförande i Schizofreniförbundet
Member of the Board of EUFAMI (European Federation of Associations of Families of People
with Mental Illness)
Download