1 (3) Datum Plan mot diskriminering, Västra Mälardalens

advertisement
1 (3)
Datum
Plan mot diskriminering, Västra Mälardalens Kommunalförbund
Bakgrund
Riksdagen har fattat beslut om ny diskrimineringslag som gäller från och med 1
januari 2009 (SFS 2008:567)
Lagens ändamål
1 kap 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på
andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till
arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att
arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
3 § Ett avtal som inskränker någons rättigheter eller skyldigheter enligt
denna lag är utan verkan i den delen.
Diskrimineringsförbud
2 kap 1 § En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren:
1. är arbetstagare,
2. gör en förfrågan om eller söker arbete
3. söker eller fullgör praktik eller
4. står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad
arbetskraft. Den som i arbetsgivarens ställe har rätt att besluta i frågor som rör
någon av de angivna kategorierna ska likställas med arbetsgivare.
Övergripande mål och aktiva åtgärder
Nedan beskrivs diskrimineringslagens delmål och exempel på aktiviteter.
1. Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga
arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap
D:\265336424.doc VMKF100 v 2.0 2008-04-09
Aktiviteter
 Utforma arbetsplatser så de passar både män och kvinnor
 Erbjuda flexibla arbetstider för att bättre kunna kombinera arbetsliv och
privatliv
 Minimera övertidsarbete. Uppföljning ska ske halvårsvis.
Postadress
Besöksadress
Telefon
Fax
Bankgiro
Org.nr
732 23 Arboga
Storgatan 28 B
0589-67 00 00
0589-871 20
5740-6407
222000-1578
2 (3)
Datum

Ge föräldralediga samma möjligheter som övriga att få del av information,
kurser, konferenser och andra aktiviteter
2. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att
någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har
samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning eller för sexuella trakasserier
Aktiviteter
 Uppmärksamma eventuella förekomster av trakasserier och aktivt
motverka alla former av kränkande särbehandling
 På arbetsplatsträffar diskutera diskrimineringslagarna
 Kränkande bilder får inte förekomma på arbetsplatsen
3. Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, ålder, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka
lediga anställningar.
Aktiviteter
 Innan annonsering granska kravprofil ur ett diskrimineringsperspektiv
 Utforma annonser så att personer av underrepresenterat kön samt att
personer med olika kulturell bakgrund söker tjänsterna
 Se till att både kvinnor och män ingår i rekryteringsgrupper där så är
möjligt
4. Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och
andra lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och
män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare
Arbetsgivaren ska försöka se till att andelen arbetstagare av det
underrepresenterade könet efter hand ökar.
Aktiviteter
 Utbilda chefer/arbetsledare och medarbetare i diskrimineringslagen
 Föra dialog om fördomar och diskriminering på arbetsplatsträffar
 Verka för att språkpraktikanter tas emot
3 (3)
Datum
5. Arbetsgivaren ska förse en arbetstagarorganisation i förhållande
till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med den information
som behövs för att organisationen ska kunna samverka vid kartläggning,
analys och upprättande av handlingsplan för jämställda löner.
Aktiviteter
 Lönekartläggning inför löneöversyn
 I partsammansatt grupp analysera förekomsten av löneskillnader
Ansvariga för diskrimineringsplanen
 Direktionen har det övergripande ansvaret för att diskrimineringslagarna
efterföljs
 Administrativchef och räddningschef ansvarar för att lagen följs i
verksamheten och att aktiviteter genomförs
De genomförda aktiviteterna inom administration och räddningstjänsten följs upp
och redovisas i en samlad rapport till direktionen. Administrativa chefen och
räddningschefen ansvarar för redovisningen.
Download