Bilaga - Insyn Sverige

advertisement
A
B
C
D
E
Planerings- och utvecklingsavdelningen
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Ä LV S J Ö S TA D S D E L S F Ö RVA LT N I N G
SID 1 (4) 2004-12-23
DNR 009-330/04
Handläggare: Christer Edfeldt
Tfn: 508 21080
Älvsjö stadsdelsnämnd
2005-01-27
FÖRSLAG OM ÅRLIGEN ÅTERKOMMANDE MÅNGKULTURELL
KARNEVAL GENOM STOCKHOLMS INNERSTAD
Remiss från kommunstyrelsen
_____________________________________________________________________
FÖRSLAG TILL BESLUT
Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Cecilia Uddenfeldt
Stadsdelsdirektör
Christer Edfeldt
Avdelningschef
B O X 4 8 , 1 2 5 2 1 Ä LV S J Ö , B E S Ö K S A D R E S S : Ä LV S J Ö S T AT I O N S P L A N 1 1
T F N : 0 8 - 5 0 8 2 1 0 0 0 , FA X : 0 8 - 5 0 8 2 1 0 9 9
ABCDE
DNR 009-330/04 SID 2 (4)
SAMMANFATTNING
I en motion till kommunfullmäktige föreslås att en årligen återkommande mångkulturell
karneval genom Stockholms innerstad genomförs.
Stadsdelsförvaltningen anser att motionen ligger väl i linje med stadens intentioner
gällande arbetet med att bryta segregationen samt att det i övrigt är ett utmärkt förslag,
varför stadsdelsnämnden föreslås tillstyrka motionen.
ABCDE
DNR 009-330/04 SID 3 (4)
ÄRENDETS BEREDNING
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom planerings- och utvecklingsavdelningen.
BAKGRUND
I en motion föreslår Karl Bern (fp) att näringslivskontoret ska ges i uppdrag att
genomföra en årligen återkommande mångkulturell karneval. Motionen har översänds till
bl a Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande senast 2005-01-30.
MOTIONEN I SAMMANFATTNING
I motionen anges att Stockholms offentliga liv är alldeles för tråkigt vilket det behöver
göras någonting åt. Motionären beskriver hur han bevittnat karnevaler i New York med
tydlig mångkulturell prägel där deltagarna visat stolthet och glädje över sitt ursprung.
Motionären menar att denna stolthet och glädje saknas i det svenska samhället varför vi
har en hel del att lära av det mer lyckade samlevandet mellan olika befolkningsgrupper i
USA. Visserligen finns problem också i USA, men inte tillnärmelsevis så stora problem
som vi har med integrationen i Sverige.
Motionären föreslår att fullmäktige ger näringslivskontoret i uppdrag att initiera en brett
upplagd mångkulturell karneval med parad genom valda delar av Stockholm.
Näringslivskontoret bör leda och samordna festligheterna, efter att de grupper som vill
deltaga har anmält sitt intresse. Respektive grupp får själv stå för kostnaderna, antingen
själva eller genom bidrag från sina tidigare hemländers ambassader.
Detta skulle kunna bli en mångkulturell folkfest där alla får chansen att visa upp sig och
vara stolta över sitt ursprung vilket skulle kunna främja förståelsen mellan stadens olika
kulturella grupper. Detta skulle även göra Stockholm till Europas mångkulturella
huvudstad.
STADSDELSFÖRVALTNINGENS SYNPUNKTER
Ett av de övergripande inriktningsmålen för staden handlar om att bryta segregationen.
Som en prioriterad inriktning för detta mål anförs att fördomar, rasism och
diskriminerande strukturer ska synliggöras, motverkas och brytas. I budget för 2005
anges också att mångfalden ska främjas genom ett kontinuerligt och målmedvetet arbete
mot diskriminering och rasism och att samtliga nämnder och bolagsstyrelser aktivt ska
delta i detta arbete.
Karl Bern (fp) anger i sin motion att en mångkulturell karneval har som syfte att främja
förståelsen mellan stadens olika kulturella grupper och att detta skulle göra Stockholm
ABCDE
DNR 009-330/04 SID 4 (4)
till Europas mångkulturella huvudstad. Förvaltningen bedömer att motionen ligger väl i
linje med de intentioner fullmäktige har beslutat om vad gäller arbetet med att bryta
segregationen inom staden och skulle om syftet uppfylls ge ett väsentligt bidrag till
arbetet mot diskriminering och rasism.
Oavsett om detta skulle göra Stockholm till Europas mångkulturella huvudstad eller ej, så
anser förvaltningen att det är en utmärkt idé som är värd att pröva varför
stadsdelsnämnden föreslås tillstyrka motionen.
_________________________________________
Bilaga
Motion av Karl Bern (fp)
Download