Tjänsteutlåtande

advertisement
HSU 2005-06-14 p 20
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Landstingsstyrelsens förvaltning
Beställare Vård
2005-05-30
1 (2)
LS 0412-2303
Handläggare:
Elisabeth Levander
Yttrande över motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om web-plats
för bättre läkemedelsanvändning
Ärendet
Landstingsstyrelsen ska yttra sig över motionen och har överlämnat den till
hälso- och sjukvårdsutskottet för beredning.
I motionen förslås att Vårdguiden ska starta en interaktiv hemsida om
läkemedelsanvändning för att uppnå en god kvalitet för patienten.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslås besluta
att
föreslå landstingsstyrelsen besluta att yttra sig enligt förvaltningens
synpunkter i detta tjänsteutlåtande.
Förvaltningens synpunkter
På vardguiden.se finns sedan i februari en koppling mellan sjukdomsartiklar
och relevanta rekommendationer från Läksak och Kloka Listan om
läkemedel. Det innebär att till varje sjukdomsartikel som innehåller ett
avsnitt om läkemedel finns en länk till en artikel med kortfattade
beskrivningar om nyttan med de läkemedel som rekommenderas för just den
sjukdomen. Från de kortfattade beskrivningarna finns länkar till fördjupande
information om respektive läkemedel. Läkemedelsbeskrivningarna har tagits
fram av Infomedica, som ägs av Sveriges kommuner och landsting och
Apoteket AB. I några fall saknas färdiga artiklar med
läkemedelsbeskrivningar och då går länken istället till FASS.se.
Representanter från Läksak granskar innehållet när det gäller de läkemedel
som rekommenderas för respektive sjukdomsartikel, den kortfattade
beskrivningen av läkemedel samt att länkningarna är korrekta.
På vardguiden.se finns även ett särskilt avsnitt om läkemedel, innehållande
bland annat artiklar om och när samt hur en medicin ska tas, hur ett
läkemedel sätts ut, biverkningar, trafikfarliga läkemedel med mera.
För läkemedelsavsnittet har Vårdguiden även inlett diskussioner med
Läkemedelsenheten om det internetbaserade informationsprogrammet Janus
för att kunna presentera en del av den informationen på ett sätt som är mer
Bilaga: Motionen
2 (2)
anpassat för en användare som inte har medicinska kunskaper. Framför allt
gäller det interaktioner mellan olika läkemedel.
Vardguiden.se innehåller även e-tjänsten Mina vårdkontakter, där invånare
bland annat kan förnya recept. Ett 80-tal husläkarmottagningar erbjuder
denna e-tjänst som även innehåller möjlighet att boka tid, av- och omboka
tid, förnya hjälpmedel samt rådgivning.
Vardguiden.se har för närvarande frågetjänster av två slag; dels en där
invånare kan ställa frågor anonymt och få generella svar publicerade på
hemsidan. Det gäller psykiatri och funktionshinder. Dels en frågetjänst i
Mina vårdkontakter med personliga frågor och svar till
sjukvårdsrådgivningen och psykiatrin.
Motionärernas förslag ligger i linje med det utvecklingsarbete som för
närvarande pågår på Vårdguiden. Förslaget om en interaktiv tjänst är
angelägen med tanke på de stora läkemedelskostnaderna och att allt fler vill
veta mer om läkemedel.
Den föreslagna frågetjänsten om läkemedelanvändning kan skapas inom
ramen för nuvarande lösningar på vårdguiden.se. Arbetet föreslås ske i
samråd med Läkemedelssakkunniga inom Stockholms läns landsting.
Anna-Stina Nordmark-Nilsson
Sören Olofsson
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards