Länsstyrelsen Norrbotten

advertisement
YTTRANDE
1 (1)
Datum
Diarienummer
2016-07-04
600-5584-2016
Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm
Yttrande över betänkande av utredningen om begränsning av odling
av genetiskt modifierade växter (SOU 2016:22)
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Norrbottens län delar utredningens förslag om möjligheten att begränsa
eller förbjuda odling av genetiskt modifierade växter i Sverige.
Beslut i detta yttrande har fattats av landshövding Sven-Erik Österberg efter
föredragning av handläggare Anna-Carin Almqvist. Länsstyrelsens naturvårdsenhet,
miljöskyddsenhet samt enheten för social hållbarhet och samhällskydd har haft
möjlighet att yttra sig, men har inte haft något att tillägga.
Sven-Erik Österberg
Anna-Carin Almqvist
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
TELEFAX
E-POST
INTERNET
971 86 LULEÅ
Stationsgatan 5
010-225 50 00
0920-22 84 11
[email protected]
www.lansstyrelsen.se/norrbotten
Download