Uppgifter till kapitlet om Genteknikens utveckling Uppgifter till

advertisement
EDU.fi/svenska/laromedel/ifokus
Forskning i fokus
uppgifter/Genteknik
Uppgifter till kapitlet om Genteknikens utveckling
Definiera följande termer:
allel, locus, genetisk dominans, fenotyp, genotyp, diploid, haploid, embryonal stamcell, blastocyst
kromosomer, mutationer, genetisk rekombination, överkorsning
Beskriv vilka egenskaper hos DNA som gör det till en utmärkt bärare av den ärtfliga informationen?
Hur uppstår variatoner i det genetiska materialet?
Hur översätts den genetiska koden till proteiner? Beskriv begreppen transkription och translation.
Hur förs den genetiska informationen vidare till dottercellerna? Beskriv replikationen.
Beskriv meios och mitos.
Beskriv PCR-metoden.
Gör en presentation av någon nobelpristagare i medicin. Beskriv hans eller hennes upptäckt och
förklara på vilket sätt den har påverkat samhället (www.nobelprize.org).
Diskutera vilken medicinsk betydelse stamcellstekniken kan ha och vilka etiska frågeställningar
tekniken väcker.
Uppgifter till kapitlet om Genteknikens tillämpningar
Åren 2000–2002 utfördes kliniska försök med genterapi på barn med SCID (severe combined
immune deficiency), en allvarlig immunsjukdom, genom att man ersatte barnens defekta
immunceller med genetiskt modifierade immunceller. Försöket utföll väl och barnens immunförsvar
förbättrades. Trots det goda resultatet avbröts försöken då två av barnen utvecklade ett
leukemiliknande tillstånd. År 2002 lyckades man bota sickle-cell-anemi hos möss med hjälp av
genterapi. År 2006 gjordes framgångsrika försök att bota metastaserande melanom genom att
använda immunceller som var genetiskt modifierade att attackera cancercellerna. År 2007 gjordes
det första försöket att använda genterapi för att bota en genetisk njursjukdom.
Trots dessa framgångar kvarstår många problem, bl.a. hur man skall kunna garantera att genterapi
har en långtidseffekt och att den nya genen som förts in i en målcell är stabil, uttrycks och fungerar
som den skall. Eftersom de flesta celler delar sig snabbt, vilket kan leda till att genen förändras eller
går förlorad och inte längre fungerar som den skall i dottercellerna, krävs vanligen upprepade
behandlingar för att behandlingen skall lyckas. Kroppens immunförsvar utgör ett annat problem när
det gäller användningen av genetiskt modifierade celler för att bota sjukdomar. De genetiskt
modifierade cellerna och de vektorer som används för att föra in gener i cellerna kan av
immunförsvaret uppfattas som kroppsfrämmande och ge upphov till en allvarlig immunreaktion.
Många av de stora sjukdomarna uppstår genom en kombination av defekter i flera gener, vilket gör
dem svårare att behandla med genterapi. Ett annat problem är risken för att inducera cancer genom
att föra in den nya genen i någon gen i genomet som är viktig för att motverka cancer, vilket kan
leda till att denna gen inaktiveras. Diskutera dessa problem och huruvida ni tror att gentekniken
trots dessa problem kommer att vara framtidens medicin.
1
EDU.fi/svenska/laromedel/ifokus
Forskning i fokus
uppgifter/Genteknik
Jämför traditionell växtförädling med genetisk modifiering av växter. Diskutera
tillvägagångssätt, fördelar och nackdelar.
Diskutera vilka egenskaper hos växter som skulle vara önskvärda i olika delar av världen
med beaktande av de klimatförhållanden som råder där. Diskutera hur genetiskt modifierade
odlingsväxter kan råda bot på hungersnöden i världen.
Jämför djur- och växtförädling och diskutera varför det finns betydligt fler genetiskt
modifierade växter än genetiskt modifierade djur.
Beskriv hur DNA-analyser (DNA fingerprinting) kan användas för att fastställa en persons
identitet, och diskutera hur denna metod kan tillämpas inom olika samhällsområden
(polisväsen, socialväsen o.s.v.)
Uppgifter till kapitlet om Ansvar och etik
Titta på Monsantos webbsidor (www.monsanto.se, www.monsanto.com) och försök skapa
dig en uppfattning om företagets målsättning och tillvägagångssätt.
Diskutera de etiska aspekterna av genetisk modifiering i klassrummet.
Dela upp er i två grupper så att den ena gruppen representerar ett stort lantbruksföretag som
nyligen utvecklat en frystålig tomat som kan odlas i Norden men som är väldigt dyr och den
andra gruppen representerar motståndare till genetisk modifiering av organismer. Debattera!
Försök hitta en kontroversiell nyhet om genetiskt modifierade organismer (motsvarande
Monsantos terminator seed), beskriv för klassen vad det handlar om och diskutera
problematiken.
Diskutera hur användningen av genetiskt modifierad mat kan regleras på bästa sätt. Läs
igenom bilagan Den gröna revolutionen och diskutera huruvida gentekniken skulle kunna
vara en väg mot en renare miljövänligare värld med en levande landsbygd.
2
Download