Underlag till säkerhetsprövningsintervju

advertisement
Underlag för sakerhetsprövningsintervju
FÖLJANDE FÅR INTE EFTERFRÅGAS: ETNISK BAKGRUND, SEXUELL LÄGGNING,
POLITISK TILLHÖRIGHET, FACKLIGT ENGAGEMANG, SJUKDOM OCH HANDIKAPP
Datum: ________
Intervjuperson: _______________________ Personnr:____________
1. Orsak till säkerhetsprövning (tjänst, uppdrag)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Familjeförhållanden (make/maka/sambo/partner, föräldrar, syskon, barn)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Fritidsintressen
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Föreningsliv
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Bisysslor eller annan näringsverksamhet
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Boendeform
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Beskriv din resesituation (ex. om du pendlar)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1
8. Beskriv dina språkkunskaper
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Resor i utlandet
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Utländska kontakter utomlands och i Sverige
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. Misstänkt för brott? Dömd eller erhållit strafföreläggande?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12. Kontakter med kriminellt belastade individer
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13. Alkohol och droger
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
14. Har du fått ovanliga frågor kring din tjänsteutövning?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
15. Beskriv hur du ser på ditt säkerhetsmedvetande (på jobbet och privat)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2
16. I vilken mån sprider du information om dig själv (ex. facebook, match.com e.dyl.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
17. Hur ser din ekonomiska situation ut?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
18. Eventuell övrig information som kan påverka säkerhetsprövningen av dig
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
19. Egna frågor kring säkerhet
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Intervjuarens slutsats
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Intervjun genomfördes av:
_______________________________
Signatur
_______________________________
Namnförtydligande
3
Download