Kulturgeografiska institutionen Tentamen för Naturgeografi 15hp, H

advertisement
Kulturgeografiska institutionen
Tentamen för Naturgeografi 15hp, HT10
14 januari 2011, Skrivtid: kl 15-19
Skrivsal: Pollacksbacka Aula
Instruktioner till studenter:
>Börja besvara varje ny fråga på nytt ark.
>Om du väljer att inte besvara en fråga skall ett tomt ark med frågans nummer lämnas in.
>Skriv personnummer/kodnummer överst på alla papper som lämnas in
>Frågorna kan besvaras på svenska eller engelska
Totalt antal poäng: 24; 1p = 10min
Illustrera gärna era svar!
1. Definiera följande begrepp:
a. Subduktion
b. Vittring
c. Akvifär
d. Latent värme
e. Abrasion
f. Coriolis effekt
g. Anticyklon
h. ITCZ
i. Illuviation
j. Succession
(3p)
2. Beskriv egenskaperna hos de tre huvudgrupperna av bergarter i jordskorpan. (1p)
3. Skapa en tvärprofil av en aktivt subduktionszon och ge namn till dem olika element du har
ritad. Ge en separat skriftlig förklaring till den plattektoniska dynamiken i detta område
och dem storskaliga landformer som uppstår.
(3p)
4. Ge en detaljerad beskrivning av vattnets väg genom ett avrinningsområde från nederbörd
till en flod.
(2p)
5. Beskriv bildningsförloppet för tre olika landskapsformer och/eller jordarter under senaste
nedisningen i Sverige.
(3p)
6. Beskriv tre olika typer av sediment transport i en flod.
(1p)
7. Se Figur 1. Som geografilärare är du på exkursion på denna plats söder om Visby,
Gotland. Vilka kustlandformer kan du beskriva och vad kan du säga om kustlinjens
erosion?
(2p)
Figur 1. Gotlands kustlinje söder om Visby.
8. Rita en profil på jordytan från 90°N till ekvatorn med luftcirkulation celler och beskriv de
vindsystem som uppstår utifrån dessa.
(2p)
9. Beskriv ett storskaligt väderfenomen som kan leder till klimatvariationer i stora regioner
på jorden. I ditt svar beskriv fenomenet, hur det uppstår, och några konsekvenser det kan
ha för mänsklig aktivitet.
(3p)
10. Diskutera hur kornstorleken hos en jordart påverkar vatteninnehåll i marken och
möjligheten att binda respektive transportera partiklar i marken.
(2p)
11. Förklara begreppet ekosystem: vilken komponenter har alla ekosystem och hur ser
sambandet ut mellan dem?
(1p)
12. Förklara den mycket högre netto primär produktion vid ekvatorn jämfört med tundra
områden.
(1p)
Lycka till!
Download